รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 78 รายการ
1. กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeace.org/seasia/th
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ ภายในเว็บไซต์ แสดงข้อมูลประวัติ


2. กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeacesoutheastasia.org
องค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม


3. กลุ่มนิทานแต้มฝัน
http://www.tamfun.com
กลุ่มนิทานแต้มฝัน เล่านิทานและจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก


4. กลุ่มพลังไท
http://www.palangthai.org
กลุ่มองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรทำงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด กับชุมชน


5. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา
http://www.mirrorartgroup.org
ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง เป็นกลุ่มซึ่งดำเนินธุรกิจโดยไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือชาวเขา


6. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
http://www.ftawatch.org
จัดตั้งจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ และนักกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา องค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ


7. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
http://www.vgcd.org
เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชน(NGO)ที่ มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กเร่ร่อน


8. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
http://www.vgcd.netfirms.com
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับเด็กเร่ร่อน เพื่อให้การช่วยเหลือ ลดพฤติกรรมเสี่ยง และพัฒนาคุณภาพชีวิต


9. กลุ่มอุตสาหกรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.foodfti.org
ข้อมูลประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน ภารกิจ หน้าที่ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร


10. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมี
http://www.ftipc.or.th
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอุตสหากรรม บริการสมาชิกในด้าน ข่าวสาร กิจกรรม


11. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.ftiplastic.com
แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารและผลงานวิจัยของอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ


12. กองทุนเด็กดอย
http://www.bannok.com/hillchild
เป็นโครงการหนึ่งของ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชน


13. กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
http://www.gpf.or.th
รวบรวมข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บริการตรวจสอบวงเงินออนไลน์


14. กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
http://www.envcorp.org
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์


15. กองทุนอนาคตประเทศไทย
http://www.thaifuturefund.com
ดำเนินงานด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กไทย


16. การคัดค้านการแปรรรูป กฟผ. - ขาย กฟผ.
http://www.luegat.dyndns.org
จัดทำขึ้นโดยองค์กร NGO เพื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กฟผ.


17. ขบวนการผู้ก่อการดี
http://www.konlampang.org
เว็บไซต์ภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง


18. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)
http://www.tncathai.org
แนะนำประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ รายนามสมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคเอดส์


19. คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, มาเลเซียและพม่า
http://www.deltha.cec.eu.int
ข้อมูล บทบาทของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในประเทศไทย, กัมพูชา ลาว มาเลเซียและพม่า


20. เครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว
http://www.thaigreenconsumer.org
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่ออาหารอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย


21. โครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
http://go.to/dpw
โครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กรณี กรมประชาสงเคราะห์


22. โครงการงดการทารุณกรรมช้างไทย
http://www.helpthaielephants.com
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้างไทยในรูปภาพภาพสไลด์และข่าวสารขององค์กร


23. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนเมืองพัทยา
http://www.street-children-pattaya.org
เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาและสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนฯลฯ


24. ชิลเดรน อินเตอร์เนชันแนล ซัมเมอร์ วิลเลจ ไทยแลนด์
http://www.cisv.or.th
Children International Summer Village Thailand ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร วัตถุประสงค์ ข่าวสาร


25. ชีวิตอาข่า
http://www.akhalife.org
เว็บไซต์สำหรับรับสมัครอาสาสมัครเพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านชาวอาข่าที่ จังหวัดเชียงราย


26. ดีเอเอดี (ประเทศไทย) : Deutscher Akadamischer Austauschdienst (DAAD)
http://www.daad.or.th
เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านการศึกษาในประเทศเยอรมัน และทุนให้กับนักเรียนไทย


27. ตำบลน้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
http://www.namkain.com
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สถานที่ศึกษาดูงานกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง


28. ไทยเอ็นจีโอ
http://www.thaingo.org
เสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ขององค์กรไม่แสวงผลกำไร NGO ด้าน การเมือง เอดส์ สิ่งแวดล้อม


29. ธรรมวิถีกวนอิม
http://www.godsdirectcontact-thai.com
ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมวิถีกวนอิม ธรรมวิถีกวนอิมคืออะไร ชีวประวัติของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ปาฐกถาธรรม


30. บอร์เดอร์แคมป์ (ไทย-พม่า)
http://www.bordercamp.net
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราว แสดงรายงานการติดเชื้อในปีต่าง ๆ


31. บ้านนอก.คอม
http://www.bannok.com
รวมข้อมูลองค์กรเอกชนที่ทำงานเพื่อชาวเขา และการเผยแพร่ความรู้จากห้องเรียนสู่ชนบท


32. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
http://www.thaicf.org
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านป่าชุมชนแก่สาธารณชน


33. มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
http://www.hopewwthailand.org
เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของกรมประชาสงเคราะห์


34. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
http://www.edfthai.org
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 เป็นองค์กรอาสาสมัคร


35. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
http://www.fopdev.org
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์พัฒนาเอกชนการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร


36. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
http://www.soidog.org
มูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัด และแมวจรจัดเจ็บป่วย และได้รับบาดเจ็บและได้รับการทารุณกรรม


37. มูลนิธิสงเคราะห์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย
http://www.ptty.loxinfo.co.th/~glenp
แนะนำมูลนิธิสงเคราะห์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย เชิญชวนให้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แก่เด็ก


38. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
http://www.ccfthai.or.th
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วประเทศ


39. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (เอ็มพาวเวอร์)
http://www.empowerfoundation.org
ปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ กลุ่มพนักงานบริการในสถานบริการและสถานเริงรมณ์


40. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
http://www.fblcthai.org
ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม


41. มูลนิธิสื่ออินโดจีน
http://www.immf.th.org
มูลนิธิเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผู้สื่อข่าวแห่งภูมิภาคอินโดจีน


42. มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)
http://www.ashokathai.org
แนะนำมูลนิธิอโชก้าสากลและประเทศไทย คณะทำงาน สมาชิกอโชก้าในไทย กิจกรรมโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ


43. แม่โขง โปรแกรม ออน วอเตอร์
http://www.mpowernet.org
ค้นหาและแก้ไขปัญหาทรัยากรน้ำและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความช่วยเหลืออุทกภัย


44. แมดไซอัน
http://www.madscience.org
องค์กรที่จัดสรรสถานที่สำหรับเด็ก พ่อแม่ และครู ได้เรียนรู้ เล่น และค้นหาโลกวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก


45. ยูไนเต็ดเนชั่น ดีเวลโลปเม้นท์ โปรแกรม
http://www.undp.or.th
UNDP United Nations Development Programme Country Office in Thailand


46. ยูเอ็นเอสแคป
http://www.unescap.org
คณะผู้แทนเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและเอเชียแปซิฟิก สำนักงานกรุงเทพฯ


47. ระบบการชลประทานรูปแบบใหม่
http://www.watercontrol.org
หน่วยงานขององค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค นำเสนอข่าวสาร การอบรม


48. ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง
http://www.mekonglawcenter.org
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งดำเนินงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา ลาว ไทย


49. ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://cpa.t35.com
เป็นสมาคมที่จะช่วยเหลือสังคมไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนและเป็นงานด้านสาธารณประโยชน์ แนะนำสมาคม นายกสมาคม


50. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาท้องถิ่นขอนแก่น
http://www.traincenter-kk.com
ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมในสาขาวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ การจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ


51. ศูนย์พัฒนาชีวิต
http://www.ldcl.org
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตู้ ป.ณ. 300 เชียงใหม่ 50000


52. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
http://www.nectec.or.th/atc
รายละเอียดของศูนย์ ข่าวประกาศ เว็บบอร์ด คณะทำงาน แนะนำผลงาน อาทิ พจนานุกรมภาษามือไทย


53. สต็อปเอฟที
http://www.stopft.com
จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมมือกับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค


54. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.emac.eng.cmu.ac.th
องค์กรที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยที่ไม่มุ่งค้าหากำไร (Non-profit Organization)


55. สถาบันเพื่อการพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร
http://www.idea-th.com
แหล่งเรียนรู้ สร้างความดี สร้างสิ่งดี ๆ นอกห้องเรียน ทำหน้าที่ในการจัดการ พัฒนา และเผยแพร่


56. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
http://www.thaieei.com
สถาบันอิสระที่จัดตั้งโดยรัฐบาลสำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย


57. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
http://www.itd.chula.ac.th
สถาบันเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนา ในด้านการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาในภูมิภาค


58. สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
http://www.icomosthai.org
องค์กรวิชาชีพทางมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล ทำงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องคุ้มครองโบราณสถาน


59. สภาการเหมืองแร่
http://www.miningthai.org
เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเป็นสถาบันซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมและธุรกิจ


60. สภาทนายความภาค 6
http://www.lawsociety6.org
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาทนายความภาค 6 แนะนำคณะกรรมการ มีบทความกฎหมาย แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นกฎหมาย


61. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท
http://www.ftichainat.or.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ มีบทความและสาระน่ารู้ทั่วไป


62. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
http://ftikorat.8m.com
องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งผลกำไร ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเป็นศูนย์รวมของสมาชิก


63. สมาคมผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก
http://www.apwld.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้หญิง การปกป้องสิทธิมนุษยชน


64. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)
http://www.tieathai.org
เป็นองค์กรทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม


65. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
http://www.tpia.org
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ


66. สันติภาพและความยุติธรรมของผู้หญิงระหว่างประเทศ
http://www.womenforpeaceandjustice.org
องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ทำงานด้านผู้หญิงต่อความยุติธรรมและสันติภาพของผู้หญิงระหว่างประเทศ


67. องค์กร แรงงานเด็ก ในเอเชีย
http://www.cwa.tnet.co.th
เครือข่ายองค์กร NGO ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย


68. องค์กรบริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
http://www.workers-voice.org
ข้อมูลหน่วยงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของ องค์กรบริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน


69. องค์กรพัฒนาทรัพยามนุษย์ ในเอเชีย
http://www.aphd.or.th
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยามนุษย์ เสนอข้อมูลองค์กร โครงการต่าง ๆ รายงานประจำปี


70. องค์กรเยซูอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
http://www.jrs.or.th
องค์การกุศล NGOs ที่ปฏิบัติงานครอบคลุมแถบภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก


71. องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย
http://bkk.loxinfo.co.th/~aithnd
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย เป็นสาขาของ องค์การนิรโทษกรรมสากล ซึ่งเป็นองค์การเคลื่อนไหว


72. องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
http://www.iom-seasia.org
เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพ บริหารจัดการแรงงานอพยพอย่างเป็นระบบ ระเบียบ


73. องค์การแอ็คชันเอด ประเทศไทย
http://www.action-4-change.org
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ มีเป้าหมายการทำงานเพื่อขจัดความยากจนให้หมดไปจากโลก


74. อีซีพีเอที อินเตอร์เนชัลแนล
http://www.ecpat.net
เครือข่ายขององค์กรไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามกเด็ก และการล่อลวง


75. อีสานเซอร์ไวซ์เวอร์
http://www.isan-survivor.org
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แนะนำองค์กร อาสาสมัคร รูปภาพ และกิจกรรมต่างๆ


76. เอ็นซีซีเอ็ม
http://www.nccm.th.com
ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้เร่ร่อน ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยโรคเอดส์ นักโทษ


77. แอ๊ดดร้าประเทศไทย
http://www.adra.or.th
หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย


78. ไอเน็บเน็ทเวิร์ค
http://www.inebnetwork.org
เครือข่ายประสานงานพุทธศาสนาระหว่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศาสนาต่างๆทั่วโลกลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่