รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : กองทัพบก มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 105 รายการ
1. กรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.)
http://www.matulee.com
ประวัติกรมการขนส่งทหารบก แสดงข้อมูลเกียรติประวัติทหารขนส่ง หน่วยขึ้นตรง กิจกรรมของหน่วย


2. กรมการทหารช่าง
http://www.tahanchang.com
ประวัติความเป็นมาของเหล่าทหารช่าง พระบิดาของทหารช่าง ทำเนียบผู้บังคับบัญชา แนะนำค่ายภาณุรังษี


3. กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.)
http://dop.rta.mi.th
เป็นส่วนราชการขึ้นตรง กองทัพบก มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน


4. กรมกิจการพลเรือนทหารบก
http://www.doca-rta.com
มีหน้าที่เสนอนโยบาย วางแผน ประสานงาน กำกับการ และอำนวยการเกี่ยวกับ กิจการพลเรือน


5. กรมทหารช่างที่ 11
http://www.rta.mi.th/33010u
ประวัติของกรมทหารช่างที่ 11 ผู้บังคับบัญชา ภารกิจ เบอร์โทรศัพท์ ผลงานในอดีต กิจกรรมและข่าวของกรม


6. กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
http://www.rdf31.com
การจัดและภารกิจ ประวัติหน่วย เกียรติประวัติ ผู้บังคับบัญชา รายนามผู้บังคับกองพัน รวมภาพกิจกรรม


7. กรมทหารราบที่ 6
http://www.regt6.com
ข้อมูลทั่วไป ประวัติหน่วย รายชื่ออดีตผู้บังคับหน่วย วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานของหน่วย


8. กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)
http://www.qmrta.net
ข้อมูลของกรมพลาธิการทหารบก ประวัติ ภารกิจและที่ตั้ง เครื่องหมายกรม ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


9. กรมแพทย์ทหารบก (พบ.)
http://www.amed.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมแพทย์ทหารบก ประวัติ รายนามผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภายใน แผนก กองต่าง ๆ


10. กรมยุทธศึกษาทหารบก
http://www.atc-rta.com
กรมยุทธศึกษาทหารบก ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา กิจกรรม ข่าวสาร


11. กรมรบพิเศษที่ 3
http://www.3sor.com
ตั้งอยู่ที่ ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


12. กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (กบ.ทบ.)
http://dlogs.rta.mi.th
แนะนำกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ประวัติ หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ภารกิจหน่วย


13. กรมสวัสดิการทหารบก
http://www.awd-rta.com
ตั้งอยู่เลขที่ 279 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


14. กองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารบก
http://sport.awd-rta.com
ภารกิจและกิจการของกองการกีฬา ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการกีฬาของกองทัพบก


15. กองการฌมปนกิจ สก.ทบ.
http://www.chapanakit-rta.com
ข่าวสารและกิจกรรม ฌาปนสัมพันธ์ ศาสนพิธี การรับ-จ่ายผ่านหน่วย


16. กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก
http://www.oomsub.com
ข้อมูลเกี่ยวกับกองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร


17. กองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 3
http://www.geocities.com/blackarmy3
แนะนำหน่วยงานราชการทหาร ประวัติหน่วย รายนามผู้บังคับบัญชา ภารกิจของหน่วย


18. กองกำลังทหารพราน กองทัพภาคที่ 4
http://www.geocities.com/taharnpran4
ประกอบด้วยประวัติทหารพราน กกล.ทพ.ทภ. 4 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


19. กองกำลังรักษาสันติภาพ 927 ไทย/ติมอร์ ตอ.
http://www.geocities.com/rtatfet
แจ้งข่าวสารทหารไทยในติมอร์ตะวันออก และประวัติความเป็นมา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา


20. กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2
http://www.civilarmy2.net
เป็นเว็ปไซส์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายในกองกิจการพลเรือน


21. กองดุริยางค์ทหารบก
http://www.rtaband.com
ประวัติกองดุริยางค์ทหารบก ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารบกในปัจจุบัน


22. กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
http://www.amed.go.th/RTA_Med/Dentist/default.htm
ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ กำกับดูแล ค้นคว้า วิจัย การปฏิบัติทางวิทยาการทันตแพทย์


23. กองทัพบก
http://www.rta.mi.th
ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชา ทำเนียบ ผบ.ทบ. จดหมายกองทัพบก


24. กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)
http://www.army3.pitlok.net/
กองทัพภาคที่3,ทำเนียบผู้บังคับบัญชาบุคคลสำคัญของจังหวัดและกองทัพภาคที่ 3 ภาพข่าวและกิจกรรมของกองทัพภาคที่ 3


25. กองทัพภาคที่ 4
http://army4.rta.mi.th
ข้อมูลทั่วไปของกองทัพภาคที่ 4 ประวัติหน่วย ผู้บังคับบัญชา ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา ข้อมูลโครงการ


26. กองทัพภาคที่3
http://www.army3.pitlok.net
ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


27. กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 กองพันส่งกำลังและบริการที่ 21
http://www.geocities.com/sbr2547
ข้อมูลของกองพันส่งกำลังและบริการที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จังหวัดชลบุรี


28. กองบินปีกหมุนที่ 1 ศูนย์การบินทหารบก
http://www.geocities.com/fly1army
เป็นหน่วยงานทางทหารหน่วยหนึ่งของกองทัพบก ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี


29. กองบินปีกหมุนที่ 2
http://www.rotary2.th.gs
ประวัติกองบินปีกหมุนที่ 2 ภารกิจ แนะนำผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชา ข้อมูลอากาศยานในหน่วย


30. กองบินปีกหมุนที่ 2
http://www.rta.mi.th/23000u/rotary2
ประวัติหน่วยกองบินปีกหมุนที่ 2 ภารกิจ ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา อากาศยานในหน่วย


31. กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)
http://www.9airmobile.thaigov.net
ข้อมูลของกองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม) ศูนย์การบินทหารบก


32. ๊กองพลทหารช่าง ราชบุรี
http://www.geocities.com/engdiv
ข้อมูลประวัติหน่วยงาน รายนามผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ภารกิจและขีดความสามารถ ผลงาน


33. กองพลทหารราบที่ 5 (พล.ร.5)
http://www.geocities.com/div5_army4
เป็นหน่วยทหาร สังกัดกองทัพภาคที่ 4 มีหน่วยในสังกัดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันประเทศ


34. กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6.)
http://www.geocities.com/inf6div
ข้อมูลประวัติ ความเป็นมา ผู้บังคับบัญชา หน้าที่ ภารกิจ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ กองพลทหารราบที่ 6


35. กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9.)
http://www.geocities.com/surasri9
กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ของสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า


36. กองพลทหารราบที่ 9 สมรภูมิรบทุ่งลาดหญ้า
http://www.geocities.com/surasri99
ข้อมูล ประวัติหน่วยงาน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน้าที่ และโครงการ และรวมลิงค์หน่วยงานอื่นๆ


37. กองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารม้าที่ 2
http://www.geocities.com/mantannace
ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา ภารกิจหน่วยงาน ขีดความสามารถ โครงสร้างหน่วยงาน การจัดหน่วย


38. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16
http://porpun16.boxchart.com
กองร้อยบังคับการและบริการ


39. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17
http://www.rta.mi.th/23153u
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 5 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000


40. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 (ป.พัน.17)
http://www2.se-ed.net/gun17
ประวัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 สัญลักษณ์ของหน่วย ทำเนียบผู้บังคับบัญชา และกิจกรรมของหน่วย


41. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์
http://www.geocities.com/arty21st
ข้อมูลเกี่ยวกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ จังหวัดชลบุรี


42. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์
http://www.arty21.com
ตั้งอยู่ที่ ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีข้อมูลประวัติหน่วย


43. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7
http://www.7artillery.com
ตั้งอยู่ ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


44. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712
http://www.geocities.com/artillery712
ข้อมูลของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 712 ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ประวัติหน่วย ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


45. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17
http://www.geocities.com/et1702
ประวัติกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


46. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17
http://www2.se-ed.net/inf1702
ประวัติหน่วย รายชื่ออดีตผู้บังคับหน่วย วิสัยทัศน์ในการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานของหน่วย


47. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9
http://www.geocities.com/yamo_9002
เป็นกองพันย่าโม ร.9 พัน.2 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี แนะนำภารกิจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา


48. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
http://www.rdf313.com
ข้อมูลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ร.31 พัน.3 รอ.)


49. กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
http://www.ukbt-rta.com
ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


50. กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17
http://www.geocities.com/inf174
การจัดและภารกิจ ประวัติหน่วย เกียรติประวัติ ผู้บังคับบัญชา รายนามผู้บังคับกองพัน รวมภาพกิจกรรม


51. กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่4 ทหารเสือพระเจ้าตาก
http://www.1004tak.com
ตั้งอยู่ที่ ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก รวบรวมกิจกรรมทหารใหม่ ประวัติ ร.4 พัน.4


52. กองพันทหารสื่อสารที่ 6 (ส.พัน.6)
http://www.geocities.com/sig62002
ประวัติกองพันทหารสื่อสารที่ 6 หน้าที่และภารกิจ ทำเนียบผู้บังคับกองพัน ข้อมูลโครงการพระราชดำริ


53. กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 21 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
http://www.sr23.th.gs
ตั้งอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


54. กองพันนักเรียนที่ 2 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
http://www.inf-1002.com
ประวัติการจัดตั้งหน่วย ผังการจัด ภารกิจ ผู้บังคับหน่วย และกิจกรรมของหน่วย


55. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
http://www.geocities.com/psyopth
การปฏิบัติการจิตวิทยาในอัฟกานิสถาน บทเรียนการ ปจว.ในสงครามเกาหลี ชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา


56. กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 3
http://sf3001.com
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหน่วย รายชื่อผู้บังคับบัญชา กิจกรรมกองพัน และเชื่อมโยงเว็บไซต์กองทัพ


57. กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23
http://www.geocities.com/ss23bn
เว็บไซต์กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 ข้อมูลประวัติหน่วยงาน ที่ตั้ง ภารกิจ ผู้บังคับบัญชา ข่าวสาร


58. กองร้อยบิน กองพลทหารม้าที่ 1
http://www.geocities.com/aircav1st
กองร้อยบินกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นหน่วยบินทหารบก สนับสนุนภารกิจ ให้กับ กองพลทหารม้าที่ 1


59. กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่ 9
http://www.geocities.com/aviation9
ประวัติของหน่วยบิน ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


60. กองร้อยบิน กองพลทหารราบที่6
http://www.geocities.com/air6_com
เรื่องราวในวงการการบินทหารบก และข้อมูลของ กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ 6 และข้อมูลแนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด


61. กองร้อยปฎิบัติการพิเศษ กรมรบพิเศษที่ 3
http://www.tf90.com
ตั้งอยู่ที่ ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


62. กองส่งกำลังบำรุง กรมแพทย์ทหารบก
http://www.geocities.com/logisticarmy
ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


63. ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 1
http://www.free2w.com/ascom1
แนะนำหน่วยงาน ประวัติหน่วย ภารกิจและการจัดหน่วย ทำเนียบผู้บังคับหน่วย กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์


64. ค่ายพิชิตปรีชากร
http://www.sudan7002.com
ค่ายทหาร สินค้าโอทอป โครงสร้างกองพันทำเนียบ ผู้บังคับบัญชา ภารกิจ แผนที่


65. ค่ายสุรสิงหนาท จังหวัดทหารบกสระแก้ว
http://www.geocities.com/surasinghanat
ประกอบด้วยประวัติ ภารกิจ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา


66. โครงการกำจัดพืชเสพติดกองทัพภาคที่3
http://www.pin47th.net
ตั้งอยู่ที่กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500


67. โครงการแพทย์ทหารบก ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
http://www.amed.go.th/rta_med/public/South/SouthMain2.htm
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ รายชื่อกำลังพล การปฏิบัติงานของชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 3 จชต. ผลการปฏิบัติงาน


68. จังหวัดทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)
http://www.geocities.com/jtb_cr2002
ข้อมูลของจังหวัดทหารบกเชียงราย ประวัติค่ายเม็งรายมหาราช ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ภารกิจ ข้อมูลหน่วย


69. จังหวัดทหารบกตาก
http://www.tak.mi.th
มีหน้าที่ดูแลกำลังท้องถิ่น รักษาความสงบเรียบร้อย ระดมกำลังกองหนุนทุกประเภทในพื้นที่


70. จังหวัดทหารบกพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
http://www.pmd.pitlok.net
ภารกิจและ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา วิสัยทัศน์ และประชาสัมพันธ์


71. จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.)
http://www.geocities.com/loeiarmy
เป็นหน่วยในอัตราของ มณฑลทหารบกที่ 23 แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมาของจังหวัดทหารบกเลย ภารกิจ


72. ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
http://www.geocities.com/rodo462003
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร


73. แผนกสัสดีจังหวัดน่าน
http://www.geocities.com/sassadeenan
ประกอบด้วยประวัติเมืองน่าน พันธกิจ อัตราการจัด ทำเนียบกำลังพล สมุดเยี่ยมชม ร้องเรียน


74. พล.ร.2 รอ.
http://www.geocities.com/chai422563011
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี


75. มณฑลทหารบกที่ 14
http://www.geocities.com/circle_mill
ประวัติ พื้นที่รับผิดชอบ โครงการที่สำคัญ กิจกรรม โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง


76. มณฑลทหารบกที่ 14
http://www.mtb14.com
มีพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพิทักษ์พื้นที่เขตหลังตามแผนป้องกันประเทศ (ยามสงคราม)


77. มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ
http://www.army33.org
ประวัติหน่วย ประวัติพระเจ้ากาวิละ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา กองกำลังพล ภารกิจที่รับผิดชอบ


78. โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
http://www.ksvrhospital.com
ตั้งอยู่ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 11140


79. โรงเรียนเตรียมทหาร
http://web.schq.mi.th/%7Eafaps
ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110


80. โรงเรียนทหารช่าง
http://www.geocities.com/mk2137
บอกถึงประวัติ ภารกิจ การจัดหน่วย หน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ


81. โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า
http://www.cavalryschool.com
ตั้งอยู่ค่ายอดิศร ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000


82. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
http://www.crma.ac.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001


83. โรงเรียนนายสิบทหารบก
http://www.nco.mi.th
ประกอบด้วยประวัติ ภารกิจ การจัด ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา สมุดเยี่ยมชม


84. โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
http://www.geocities.com/chmschl
แนะนำโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก มีข่าวสารเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์-ชีวะ-เคมี (NBC)


85. โรงเรียนสงครามพิเศษ
http://www.sws.in.th
เป็นหน่วยรับผิดชอบต่อศูนย์สงครามพิเศษในการฝึกศึกษาด้านการสงครามพิเศษ มีภารกิจในการวางแผน


86. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
http://www.cgsc.ac.th
ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง


87. วิทยาลัยการทัพบก
http://www.geocities.com/Pentagon/Barracks/2501
เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับทหาร ให้การศึกษา แก่นายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้บริหาร ของกองทัพบก


88. วิทยาลัยการทัพบก
http://www.awc-rta.com
สถาบันการศึกษาสูงสุดของกองทัพบก ให้การฝึก ศึกษาในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร


89. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
http://www.pcm.ac.th/control.php?&topgroupname=&groupname=&subgroupname=
ตั้งอยู่เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


90. ศูนย์การกำลังสำรอง
http://www.ruksadindan.com
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การกำลังสำรอง ประวัติความเป็นมา ภารกิจ ผู้บังคับบัญชา


91. ศูนย์การทหารปืนใหญ่
http://membres.lycos.fr/artycenter
เหล่าสายวิทยาการทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี


92. ศูนย์การบินทหารบก
http://www.rtaavn.thaigov.net
แจ้งข่าวสารและกิจการของศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบรี


93. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23
http://www.nosoto.com
ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


94. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
http://www.rotc33.net
อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการฝึก นศท.ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน, จ.แม่ฮ่องสอน


95. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32
http://www.rtc_mc32.th.gs
เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและกำลังสำรอง รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมและการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร


96. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้
http://www.geocities.com/aradoc4
ประวัติหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของหน่วย หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วย กิจกรรมหน่วย กิจกรรมแม่บ้าน


97. สำนักงาน ประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
http://www.ardco.somee.com
ตั้งอยู่ภายในหอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


98. สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
http://www.geocities.com/aao_rta
มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยอิสระ เพื่อประเมินค่าประสิทธิผลในการควบคุม และบริหารทรัพยากร


99. สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)
http://www.geocities.com/ardc_rta
ประวัติสำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา


100. สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.ทบ.)
http://armysecretary.rta.mi.th
มีหน้าที่เกี่ยวกับดำเนินงานทางธุรการของผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก


101. หน่วยจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี
http://www24.brinkster.com/jtbsurat
เผยแพร่ภารกิจของหน่วย และข่าวสารทางราชการ ตลอดจนกฎหมายทหาร ที่ประชาชนควรทราบ


102. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.regtf7.com
ประกอบด้วยประวัติ ภารกิจ การจัด ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา ภาพกิจกรรม


103. หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
http://www.tdd.mi.th
ภาระกิจหลักคือ ฝึก-สอน นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นกำลังของชาติ และพัฒนาความมีระเบียบวินัย


104. หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเชียงราย
http://www.rordorcr.com
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารและกำลังสำรอง รวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมและการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร


105. หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกตาก
http://members.thai.net/nst2005
ข้อมูลหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกตาก แสดงประวัติหน่วย ทำเนียบหน่วยฝึก รูปเครื่องหมายลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่