รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 214 รายการ
121. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
http://www.fisheries.go.th/mf-emdec
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต. เพ อ.เมือง จ. ระยอง 21160


122. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen
แนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ หน้าที่รับผิดชอบ


123. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
http://haec03.doae.go.th
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่


124. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://haec06.doae.go.th
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


125. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย
http://haec04.doae.go.th
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย 340 หมู่ที่ 22 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57110


126. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูน
http://haec05.doae.go.th
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง 232 หมู่ที่ 15 บ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


127. ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี
http://ayp01.doae.go.th
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี หมู่ 2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


128. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
http://www.geocities.com/ssppls
เป็นหน่วยงานหนึงของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


129. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร (พืชสวน)
http://www.doae.go.th/Phuchsounyasothon
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ โครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ บุคลากร คำสั่งทางราชการจากทางศูนย์ฯ


130. ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/ict
รวบรวมข้อมูลขององค์กร แผนงาน โครงการ กฎหมาย IT ข้อมูลสถิติ หนังสือเวียน ปฏิทินกิจกรรม


131. ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/web-itc
นำเสนอข่าวสาร ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วัตถุประสงค์ นโยบาย


132. ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
http://ictc.doae.go.th
ข้อมูลของศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง


133. ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้ กรมชลประทาน
http://www.hydro-8.com
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและปริมาณน้ำรายชั่วโมง ข้อมูลน้ำฝน-น้ำท่ารายวันและรายสัปดาห์


134. ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง
http://www.hydro-2.com
ข้อมูลระดับ-ปริมาณน้ำรายชั่วโมง รายงานสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่ารายวันและรายเดือน ข้อมูลย้อนหลัง


135. สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
http://www.fisheries.go.th/ms-satun
มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาและวิจัยทางด้านทรัพยากรและการประมงทะเล โดยครอบคลุมถึงสภาวะทรัพยากร


136. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม
http://www.dld.go.th/nsko_kop
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง แผนและผลการปฏิบัติงาน แผนที่


137. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี
http://www.dld.go.th/nsut_uth
แสดงข้อมูลของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี พร้อมทั้งมีความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์และความรู้ด้านอาหาร


138. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
http://www.dld.go.th/lsko_kop/nakhonres.htm
ประวัติสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม หน้าที่รับผิดชอบ การแบ่งหน่วยงานย่อย บุคลากรของสถานีฯ


139. สถาบันการพัฒนาชลประทาน
http://203.155.16.66
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


140. สถาบันเกษตราธิการ
http://www.kst.go.th
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ


141. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
http://www.doa.go.th/aedweb/agength.htm
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2498 ในนามว่า กองวิศวกรรม สังกัดภายใต้กรมการข้าว


142. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
http://www.doa.go.th/AedWeb
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ประวัติความเป็นมา และโครงสร้างขององค์กร โครงการงานวิจัยต่างๆ


143. สถาบันวิจัยข้าว
http://www.ricethailand.org
ศึกษา ค้นค้า ทดลองและวิจัย ทั้งด้านพื้นฐาน ประยุกต์และพัฒนาเรื่องข้าว และธัญพืชเมืองหนาว


144. สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อป้องกันการเป็นทะเลทรายและการเตือนภัย
http://www.ldd.go.th/web_irw
บทบาท หน้าที่ โครงสร้างสถาบัน ข่าวเตือนภัยต่าง ๆ ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก


145. สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
http://www.aquathai.org
ประวัติความเป็นมาของสถาบัน หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลโครงการและงานบริการ ข่าวโครงการและงานวิจัย


146. สถาบันวิจัยหม่อนไหม
http://www.moac.go.th/builder/mu
มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับหม่อนและไหม ในด้านวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ตามงาน


147. สถาบันวิจัยหม่อนไหม
http://www.doa.go.th/sericulture/homepage.html
แนะนำสถาบันวิจัยหม่อนไหม ความเป็นมา โครงสร้าง พันธุ์หม่อน-ไหมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย


148. สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
http://www.geocities.com/ck2206696
ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู


149. ส่วนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
http://www.poc-moac.net
ตั้งอยู่ที่ชั้น1 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


150. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15
http://www.om15.com
ข้อมูลการทำงานภายในของส่วนจัดสรรน้ำฯ ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ แผนปลูกพืชฤดูแล้ง โครงการต่างๆ


151. ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ
http://www.fisheries.go.th/fishtrade
ประกอบด้วย 1 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ 2 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต 3 ด่าน


152. สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัด
http://www.co-trade.org
เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของขบวนการสหกรณ์ ให้เป็นที่ประจักแก่สหกรณ์อื่น ๆ


153. สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด
http://www.nakhonpathomco-op.com
ข้อมูล โครงสร้าง การบริหาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด


154. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
http://www.frdfund.go.th
ช่วยเหลือและประสานงานให้กับเกษตรกรที่เกิดภาวะขาดช่วงการผลิตอันเกิดจากภายนอก


155. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
http://www.geocities.com/cmalro
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร


156. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
http://www.geocities.com/moac_cmi
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับพืชผลการเกษตร รายงานสถานการณ์การเกษตร และข้อมูลต่างๆ


157. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่
http://www.geocities.com/moac_pre
ตั้งอยู่อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000


158. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง
http://maehongson.doae.go.th
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


159. สำนักงานข้าวแห่งชาติ
http://www.moac.go.th/builder/rice
ความเป็นมาของสำนักงานข้าวแห่งชาติ ความสำคัญ วิสัยทัศน์ ภารกิจ หน้าที่ และข้อมูลความสำคัญของข้าว


160. สำนักงานโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
http://www.charm-th.com
โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal Habitats and Resources Management Project : CHARM)


161. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/builder/oaa
ประวัติหน่วยงาน ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่บุคลากร บริการของหน่วยงาน ประกาศและข่าวสาร


162. สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.fisheries.go.th/fpo%2Droiet
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525


163. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/builder/ops
ข้อมูลสำนักงานปลัดฯ โครงสร้างองค์กร ยุทธศาสตร์ หน่วยงานในสังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบ


164. สำนักงานป่าไม้จังหวัดขอนแก่น
http://www.forest.go.th/khonkaen
ตั้งอยู่เลขที่ 255/4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


165. สำนักงานพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/builder/bhad
ประวัติหน่วยงาน ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่บุคลากร บริการของหน่วยงาน ประกาศและข่าวสาร


166. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
http://www.acfs.go.th
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร


167. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/builder/om
ประวัติสำนักงานรัฐมนตรี ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง ภารกิจต่าง ๆ บริการของหน่วยงาน ประกาศต่างๆ


168. สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
http://ofs101.ldd.go.th/webofs_5
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำสำนักงาน ประวัติ ภารกิจ โครงสร้าง การบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


169. สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร
http://secreta.doae.go.th
ข้อมูลสำนักงานเลขานุการกรม โครงสร้างภายใน แสดงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตัวผู้บริหาร


170. สำนักงานเลขานุการกรุมปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/secretary
ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร บุคลากร อำนาจหน้าที่ การให้บริการ ฝ่ายงานต่างๆ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


171. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2
http://www.roae2.pitlok.net
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก


172. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://webhost.cpd.go.th/ayutaya
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนะนำบุคลากรที่ส่งเสริมสหกรณ์


173. สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2
http://www.dld.go.th/region2/index.html
ขัอมูลทั่วไปของสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2 แนะนำหน่วยงานในสังกัด การให้บริการ กิจกรรม


174. สำนักชลประทานที่ 1
http://irrigation.rid.go.th/rid1
สำนักชลประทานที่ 1 มีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย


175. สำนักชลประทานที่ 13
http://irrigation.rid.go.th/rid13
ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


176. สำนักชลประทานที่ 14
http://irrigation.rid.go.th/rid14
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


177. สำนักชลประทานที่ 15
http://irrigation.rid.go.th/rid15
ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


178. สำนักชลประทานที่ 16
http://irrigation.rid.go.th/rid16
ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


179. สำนักชลประทานที่ 2
http://www.ori2.com
ข้อมูลทั่วไปของสำนักชลประทานที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งสืบค้นข้อมูลด้านการชลประทาน


180. สำนักชลประทานที่ 2
http://irrigation.rid.go.th/rid2
ตั้งอยู่เลขที่ 271 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


181. สำนักชลประทานที่ 3
http://irrigation.rid.go.th/rid3
สำนักชลประทานที่ 3 มีเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัดคือ จังหวัด อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตรและนครสวรรค์


182. สำนักชลประทานที่ 5
http://203.185.128.66
สำนักชลประทานที่ 5 เป็น 1 ใน 12 สำนักชลประทาน ทั่วประเทศ ของกรมชลประทาน


183. สำนักชลประทานที่ 6
http://www.rid6.net
ข้อมูลประวัติสำนักชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โครงการชลประทานในความรับผิดชอบ ภารกิจหน้าที่


184. สำนักชลประทานที่ 8
http://irrigation.rid.go.th/rid8
ตั้งอยู่ที่ ถนนสืบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


185. สำนักชลประทานที่ 8 ส่วนวิศวกรรมบริหาร
http://www.oerid8.com
เว็บไซต์ของ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา นำเสนอบทความทางด้านต่าง ๆ


186. สำนักชลประทานที่ 9
http://irrigation.rid.go.th/rid9
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


187. สำนักชลประทานที่ 9
http://www.rid9.com
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


188. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/qcontrol
รวบรวมข้อมูลองค์กร โครงการที่สำคัญ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินกิจกรรม บทความงานวิจัย เอกสารเผยแพร่


189. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
http://www.dld.go.th/biologic
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


190. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/biotech
รวบรวมข้อมูลองค์กร งานโครงการ การให้บริการข้อมูลสถิติ ระเบียบกฏเกณฑ์ บทความงานวิจัย ปฏิทินกิจกรรม


191. สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.moac.go.th/builder/bpsp
ประวัติหน่วยงาน ประกาศและข่าวสารต่างๆ โครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจ เจ้าหน้าที่และบุคลากร


192. สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
http://www.moac.go.th/builder/brrad
ประวัติหน่วยงาน ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่บุคลากร บริการของหน่วยงาน ประกาศและข่าวสาร


193. สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
http://www.dld.go.th/transfer
ข้อมูลองค์กร โครงการ บทความ งานวิจัยต่างๆ เอกสารเผยแพร่เพื่อประชาชน สถานการณ์ปศุสัตว์ในประเทศ


194. สำนักพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
http://webhost.cpd.go.th/cmsdo
ข้อมูลสหกรณ์ ผลงานวิชาการ สาระน่ารู้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงสร้างหน่วยงาน กพส. กองทุนต่าง ๆ


195. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
http://www.dld.go.th/certify
ตั้งอยู่ที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


196. สำนักเลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์
http://webhost.cpd.go.th/secret
ข้อมูลหลักสำนักเลขานุการกรม วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ทำเนียบบุคลากร อำนาจหน้าที่


197. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/plp/homepage/homepage.htm
นำเสนอข้อมูลข่าวสารของสำนักฯ ข้อมูลการอารักขาพืช รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิจัยกีฎและสัตววิทยา


198. สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
http://www.doa.go.th/birdo
นำเสนอข่าวและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ เผยแพร่งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ฐานข้อมูลพันธุ์พืช


199. สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/apsrdo
สำนักฯ มีหน้าที่พัฒนาวิชาการเกษตรที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย วัตถุมีพิษการเกษตร วัสดุการเกษตร


200. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร
http://www.geocities.com/oard6
มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาพืช ไหม และทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่


201. สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูผลิตผลเกษตร
http://www.doa.go.th/pprdo/index.htm
ข้อมูลการเกษตร ใบอนุญาต/ใบรับรอง ข่าวประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาต่างๆ


202. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
http://www.ldd.go.th/Link_Q/standard/index.htm
แนะนำสำนักงาน แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน ความเป็นมา บุคลากร


203. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1
http://www.dld.go.th/region1/index.html
ขัอมูลทั่วไปของสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 โครงสร้างองค์กร บุคลากร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


204. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 นครราชสีมา
http://www.dld.go.th/region3
หน่วยงานราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงข้อมูลองค์กร แผนงาน โครงการ


205. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
http://www.dld.go.th/region4/index.html
ข้อมูลองค์กร แผนงานและโครงการต่าง ๆ การให้บริการ หน่วยงานในสังกัด ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


206. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
http://www.dld.go.th/region5
รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน


207. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6
http://www.dld.go.th/region6/index.html
ขัอมูลทั่วไปของสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 โครงสร้างองค์กร บุคลากร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


208. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7
http://www.dld.go.th/region7/index.html
ข้อมูลสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 งานและโครงการต่าง ๆ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินกิจกรรม


209. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8
http://www.dld.go.th/region8/index.html
ขัอมูลทั่วไปของสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 โครงสร้างองค์กร บุคลากร แนะนำหน่วยงานในสังกัด


210. สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9
http://www.geocities.com/rg09_songkhla
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอข้อมูลของ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย


211. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
http://www.mof.or.th
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ ภาระกิจและหน้าที่ คณะผู้บริหาร โครงสร้างของ อ.ต.ก. และกิจกรรมหลัก


212. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
http://www.thaidanskmilk.com
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


213. องค์การสวนยาง
http://www.reothai.co.th
เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำองค์การ ประวัติความเป็นมา พื้นที่ สำนักงาน


214. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
http://www.fio.co.th
ข้อมูลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงสร้างของหน่วยงาน หน่วยงานภายใน รายละเอียดการประมูลขายไม้


หน้าที่ 1 2

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่