รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : สำนักงานอัยการ มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 195 รายการ
1. ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.library.ago.go.th
แนะนำศูนย์วิทยบริการ โครงสร้างศูนย์ฯ ภารกิจ อัตรากำลัง ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด แนะนำห้องสมุด


2. ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ (ศอสป.)
http://www.humanrights.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


3. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
http://www.dt.ago.go.th
ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด


4. สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
http://www.cmiss.ago.go.th
ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง อำนาจหน้าที่ ที่ตั้ง บุคลากร ของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ


5. สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
http://www.geocities.com/attorneykk
มีเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู มหาสารคาม สกลนคร นครพนม


6. สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
http://www.koray-ad.ago.go.th
ศาลปกครองนครราชสีมา ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีเขตตลอดท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา


7. สำนักงานคดีปกครองสงขลา
http://www.sk-ad.ago.go.th
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานคดีปกครองสงขลา ทำเนียบข้าราชการ อัตรากำลัง สถิติคดี อำนาจหน้าที่


8. สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.dsl.go.th
ข้อมูลโครงสร้าง ภารกิจ คดีที่น่าสนใจ กฎหมายใหม่ บทความ และสถิติต่าง ๆ ของสำนักงานคดีพิเศษ


9. สำนักงานคดีแพ่ง
http://www.civil.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ อาคารร้อยปีอัยการ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


10. สำนักงานคดีภาษีอากร
http://www.tax.ago.go.th
สำนักงานคดีภาษีอากร ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


11. สำนักงานคดีแรงงาน สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.labor.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 406 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


12. สำนักงานคดีแรงงานเขต 9
http://www.sk-la.ago.go.th
ข้อมูลของสำนักงานคดีแรงงานเขต 9 แนะนำข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ อำนาจหน้าที่ และบทความ


13. สำนักงานคดีล้มละลาย สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.bkc.ago.go.th
มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีล้มละลายทั้งปวงตามความในพระราชบัญญัติล้มละลาย


14. สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.ap.ago.go.th
อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สถิติคดี และข่าวสารของสำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานอัยการสูง


15. สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7
http://www.geocities.com/sansung7
เป็นส่วนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด แนะนำสำนักงานคดีศาลสูงเขต 7 การบริการ สถิติคดี นโยบาย


16. สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
http://www.eco.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


17. สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
http://www.lag.ago.go.th
หน่วยงานในสังกัด อำนาจหน้าที่ รายชื่ออธิบดีในอดีตจนถึงปัจจุบัน รายชื่อข้าราชการอัยการ


18. สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.crim.ago.go.th
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ สถิติคดี คดีที่น่าสนใจ สถานที่ติดต่อ ของสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด


19. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
http://www.lawaid.ago.go.th
ข้อมูลองค์กร ทำความรู้จักกับ สคช. หน่วยงาน สคช. กฎหมายน่ารู้ ผลงานที่ผ่านมา กิจกรรม คำสั่ง ประกาศ


20. สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.inter.ago.go.th
รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่


21. สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.csel.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 1551 อาคารกรุงเทพใต้ ชั้น 6-7 ถนนเจริญกรุง 53 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ


22. สำนักงานผู้ตรวจราชการอัยการ
http://www.thaibookmark.com/inspection/index.html
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ทำหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการอัยการ


23. สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.tech.ago.go.th
อำนาจหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด สถานที่ติดต่อ สาระน่ารู้ ระเบียบที่น่าสนใจ ของสำนักงานวิชาการ


24. สำนักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 2
http://www.judiciary.go.th/jor2
ประวัติหน่วยงาน ศาลในสังกัด หน่วยงานและบุคลากรภายใน กระดานข่าวสารและกิจกรรมภายในหน่วยงาน


25. สำนักงานอัยการ คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
http://www.smpk-ju.ago.go.th
ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง ข้าราชการอัยการ พนักงานอัยการ อำนาจหน้าที่ สถิติคดี กิจกรรม ดาวน์โหลด


26. สำนักงานอัยการเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.region1.ago.go.th
ประวัติสำนักงาน อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร บุคลากร อัตรากำลัง สถานที่ตั้งและติดต่อสำนักงานอัยการเขต 1


27. สำนักงานอัยการเขต 2
http://www.region2.ago.go.th
ข้อมูลองค์กร ประวัติความเป็นมา อัตรากำลัง สถิติคดี กฎหมายที่น่าสนใจ และข่าวสารประชาสัมพันธ์


28. สำนักงานอัยการเขต 3
http://www.region3.ago.go.th
รับผิดชอบการบริหารงานและปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด


29. สำนักงานอัยการเขต 4 จังหวัดขอนแก่น
http://www.region4.ago.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร บุคลากร ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ กฎหมายสบายสมอง กิจกรรมและข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์


30. สำนักงานอัยการเขต 5
http://www.region5.ago.go.th
ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งสำนักงาน อัตรากำลัง คดีสำคัญในสำนักงานถาม ตอบข้อกฎหมาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


31. สำนักงานอัยการเขต 6
http://www.region6.ago.go.th
ข้อมูลของสำนักงานอัยการเขต 6 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ แนะนำผู้บริหารระดับสูง บุคลากร


32. สำนักงานอัยการเขต 7
http://www.region7.ago.go.th
แนะนำสำนักงานอัยการเขต 7 ที่ตั้ง อำนาจหน้าที่ บุคลากร อัตรากำลัง ทำเนียบอัยการ และข้อมูลหน่วยงาน


33. สำนักงานอัยการเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.region8.ago.go.th
ประวัติองค์กร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลบุคลากร อัตรากำลัง กฎหมายใหม่ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน ข่าวสาร


34. สำนักงานอัยการเขต 9
http://www.region9.ago.go.th
แนะนำสำนักงานอัยการเขต 9 ประวัติสำนักงาน แผนผังองค์กร ทำเนียบอัยการ ข้อมูลบุคลากร สถิติคดี


35. สำนักงานอัยการคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
http://www.geocities.com/saraburi_juvenile
ข้อมูลทำเนียบอัยการจังหวัด บุคลากร อำนาจหน้าที่ สถิติคดีความ คดีเด็กและเยาวชน การดำเนินคดี


36. สำนักงานอัยการคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.ubon-ju.ago.go.th
อำนาจหน้าที่พนักงานอัยการ วิสัยทัศน์ สถิติคดี คดีที่สำคัญหรือน่าสนใจ


37. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kburi-ju.ago.go.th
ข้อมูลของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี แนะนำบุคลากร สถิติคดี ข่าวประชาสัมพันธ์


38. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
http://www.ccs-ju.ago.go.th
ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง บุคลากรร อำนาจหน้าที่ และสถิติต่าง ๆ ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชน


39. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
http://www.cr-ju.ago.go.th
ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย


40. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
http://www.cm-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


41. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
http://www.trang-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000


42. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
http://www.trat.ago.go.th/trat_ju/index.htm
ความเป็นมา - ที่ตั้ง นโยบายและวิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ บุคลากร กฎหมายควรรู้


43. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
http://www.nkpt-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 4 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


44. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
http://www.panom-ju.ago.go.th
ทำเนียบอัยการจังหวัด เขตอำนาจ/หน้าที่ อัตรากำลัง ข้อมูลสถิติคดี ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการ


45. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
http://www.korat-ju.ago.go.th
ความเป็นมาของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบ ครัวจังหวัดนครราชสีมา อัตรากำลัง อำนาจและหน้าที่


46. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.nksri-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 403 ชั้น 3 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000


47. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
http://www.sawan-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000


48. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
http://www.nont-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


49. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
http://www.brr-ju.ago.go.th
ประวัติ อัตรากำลัง สถิติคดี หลักการและระเบียบ ขอบเขตอำนาจ และแผนผังการปฏิบัติงาน ของสำนักงานอัยการ


50. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
http://www.pat-ju.ago.go.th
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ บุคลากร สถิติคดี คดีที่น่าสนใจ และถามตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย


51. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.autyy-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนสายเอเซีย (หมายเลข 32) ตำบลคลองพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


52. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.geocities.com/atayju
สถานที่ตั้ง บุคลากร ทำเนียบอัยการจังหวัด และสถิติคดี ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว


53. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
http://www.geocities.com/pcpitsa2000
แนะนำสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว) อำนาจหน้าที่ บุคลากรในสำนักงาน


54. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
http://www.pis-ju.ago.go.th
ข้อมูล ข่าวสาร อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก


55. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
http://www.pburi-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 381 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


56. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.pcb-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 425 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


57. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.geocities.com/attorney_rt/jvn.html
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการร้อยเอ็ด เยาวชนและครอบครัว สถิติคดีความ บุคลากร สนง.ร้อยเอ็ด


58. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.ro-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ถนนราชการดำเนิน ต. ในเมือง อ.เเมือง จ.ร้อยเอ็ด


59. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
http://www.ray-ju.ago.go.th
อัตรากำลัง เขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ นโยบายและวิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่


60. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
http://www.rburi-ju.ago.go.th
แนะนำสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี สถานที่ตั้ง ข้อมูลบุคลากร อำนาจหน้าที่


61. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
http://www.lp-ju.ago.go.th
บทความทางกฎหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และวิสัยทัศน์ รายงานผลการสั่งคดีสามัญและสถิติคดีความ


62. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
http://www.lup-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 261/6-7 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000


63. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.sisa-ju.ago.go.th
ประวัติสำนักงาน ผังการบังคับบัญชา อัตรากำลัง สถิติคดี งานคดี อำนาจหน้าที่คดีเยาวชนฯ อำนาจหน้าที่


64. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
http://www.satun-ju.ago.go.th
ข้อมูลสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล แนะนำบุคลากร สติถิคดี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย


65. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
http://www.sburi-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


66. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
http://www.sing-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000


67. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
http://www.skt-ju.ago.go.th
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม จังหวัดสุโขทัย 64000


68. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.surat-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์ราชการห้าชั้น ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


69. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
http://www.udon-ju.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 72/1 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000


70. สำนักงานอัยการคดีแรงงานเขต 8
http://www.pket-la.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนปะเหลียน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000


71. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น
http://www.kk-sum.ago.go.th
ประวัติวความเป็นมา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน ภารกิจของพนักงานอัยการ


72. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี
http://www.chon-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000


73. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม
http://www.nkpt-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 4 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


74. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย)
http://www.phimai-sum.ago.go.th
ประวัติองค์กร อัตรากำลัง สถิติคดี และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครราชสีมา


75. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช
http://www.nksri-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 403 ถนนศรีธรรมโศกตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000


76. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครสวรรค์
http://www.sawan-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000


77. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
http://www.nont-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


78. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
http://www.auty-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนสายเอเซีย(หมายเลข32) ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา


79. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพิษณุโลก
http://www.pis-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


80. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรี
http://www.rburi-sum.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ 48/1 อาคารสำนักงานอัยการเขต7 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000


81. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
http://www.lob-sum.ago.go.th
ความเป็นมาของสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี บุคลากร ภารกิจ อำนาจหน้าที่ การประกันตัว


82. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลำปาง
http://www.lp-sum.ago.go.th
ข้อมูลสำนักงาน ทำเนียบอัยการจังหวัด ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สถิติคดี และข่าวสารประชาสัมพันธ์


83. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา
http://www.sk-sum.ago.go.th
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานอัยการเขต9


84. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสมุทรปราการ
http://www.smpk-sum.ago.go.th
ความรับผิดชอบ บทวามความและกฎหมาย ประมวลภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


85. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
http://www.geocities.com/khwang_surin
ข้อมูล ที่ตั้งสำนักงาน บุคลากร งานคดี คดีสำคัญ สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ ของสำนักงานอัยการ


86. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุดรธานี
http://www.udon-sum.ago.go.th
ข้อมูลองค์กร ประวัติสถาบันอัยการอุดรธานี ภารกิจของสำนักงาน คุณสมบัติ บทความเกี่ยวกับกฎหมาย


87. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี
http://www.ubon-sum.ago.go.th
ข้อมูลบุคลากร อำนาจหน้าที่และเขตอำนาจ สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา


88. สำนักงานอัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
http://www.kabin.ago.go.th
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน บุคลากร งานช่วยเหลือทางกฎหมาย เรื่องน่ารู้ สถิติคดี ของสำนักงานอัยการ


89. สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
http://www.krabi.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ บุคลากร อำนาจหน้าที่ สถิติคดี ความรู้ด้านกฎหมาย


90. สำนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.kan.ago.go.th
ข้อมูลองค์กร ประวัติ ที่ตั้ง บุคลากรภายใน เขตอำนาจหน้าที่ อัตรากำลัง วัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณการเงิน


91. สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kburi.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


92. สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.kalas.ago.go.th
ประวัติ บุคลากร สถิติคดี ของสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกาฬสินธุ์


93. สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น
http://www.kk.ago.go.th
อำนาจหน้าที่ดำเนินคดีทั้งคดีอาญา และคดีแพ่ง ภายในเขตอำนาจ ฯลฯ


94. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี
http://www.chan.ago.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


95. สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)
http://www.chan-ju.ago.go.th
ความเป็นมา อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่ สถิติคดี ของสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี


96. สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
http://www.ccs.ago.go.th
ข้อมูลหน่วยงาน ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา


97. สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
http://www.chon.ago.go.th
มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินคดี ตามกฏหมาย ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ


98. สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ
http://www.chai.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บุคลากรประจำสำนักงานฯ สถิติคดี คดีน่าสนใจ ของสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ


99. สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
http://www.cpon.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร อำนาจหน้าที่ ที่ตั้ง บุคลากร งานบริการของสำนักงาน สถิติ


100. สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
http://www.geocities.com/attorney_chiangrai
ประวัติสำนักงานอัยการ รายนามอัยการจังหวัด เขตอำเภอรับผิดชอบ บุคคลากรของสำนักงาน โครงสร้าง


101. สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย
http://www.cr.ago.go.th
ประวัติสำนักงานอัยการ เขตอำนาจรับผิดชอบ ข้อมูลบุคลากรของสำนักงาน โครงสร้างและงานสำนักงาน


102. สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
http://www.cm.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการธุรการ


103. สำนักงานอัยการจังหวัดไชยา
http://www.chaiya.ago.go.th
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา บุคลากร สถิติคดี ทำเนียบอัยการ ข้อมูลการปฏิบัติราชการ


104. สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม
http://www.det.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม บุคลากร กฎหมาย และสถิติคดี


105. สำนักงานอัยการจังหวัดตราด
http://www.trat.ago.go.th
ข้อมูลอำนาจหน้าที่ บุคลากร กฎหมายที่ควรรู้ ทนายแผ่นดิน ข้อมูลสถิติคดี


106. สำนักงานอัยการจังหวัดตาก
http://www.tak.ago.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดตาก ข้อมูลหน่วยงาน อัยการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมกฏหมายน่ารู้ และบทความกฏหมาย


107. สำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ
http://www.tpp.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี


108. สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง
http://www.geocities.com/thungsongattorney
ประวัติสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ข้อมูลข้าราชการอัยการ ฝ่ายกิจการทั่วไป คำวินิจฉัยคดีอาญา


109. สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี
http://www.tya.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110


110. สำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
http://www.nkny.ago.go.th
ข้อมูลสำนักงาน ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุ ตราสัญลักษณ์ อัตรากำลัง การบริการ สถิติคดี


111. สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
http://www.nkpt.ago.go.th
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม อำนาจหน้าที่ บุคลากร สถานที่ตั้ง และข่าวประชาสัมพันธ์


112. สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
http://www.panom.ago.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่ ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000


113. สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
http://www.korat.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร กฎหมายควรรู้ งานบริการประชาชน คดีสำคัญ คดีที่น่าสนใจ สถิติคดี


114. สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
http://www.sawan.ago.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


115. สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
http://www.nont.ago.go.th
ข้อมูลหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ หัวหน้าอัยการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ สัญลักษณ์ สถิติคดี


116. สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
http://www.nara.ago.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส อำนาจหน้าที่ สถานที่ตั้งและติดต่อ ทำเนียบอัยการ


117. สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
http://www.nr.ago.go.th
ข้อมูลหน่วยงาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงสร้างอำนาจหน้าที่ ภารกิจพนักงานอัยการ คดีสำคัญ ๆ


118. สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
http://www.nan.ago.go.th
ข้อมูลอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิฯ อัตรากำลัง สถิติคดี ทำเนียบอัยการจังหวัด


119. สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
http://www.byai.ago.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารี 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120


120. สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ
http://www.bk.ago.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


หน้าที่ 1 2

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่