รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : สำนักงานคลังจังหวัด มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 37 รายการ
1. สำนักงานคลังจังหวัด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://klang.cgd.go.th/asm
ตั้งอยู่ที่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140


2. สำนักงานคลังจังหวัด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
http://klang.cgd.go.th/apl
แนะนำอำเภอพล ประวัติสำนักงานคลังจังหวัด วิสัยทัศน์บุคลากร ข้อมูลสถิติการเบิกจ่าย


3. สำนักงานคลังจังหวัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
http://klang.cgd.go.th/ms
ข้อมูลองค์กรวิสัยทัศน์ ประวัติสำนักงาน โครงสร้าง ทำเนียบข้าราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลสถิติ


4. สำนักงานคลังจังหวัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://klang.cgd.go.th/msr
ตั้งอยู่ที่ ถนนเวียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110


5. สำนักงานคลังจังหวัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
http://klang.cgd.go.th/ask
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานคลังจังหวัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างบุคลากร สถิติ


6. สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่
http://www2.se-ed.net/finance
ตั้งอยู่ที่ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000


7. สำนักงานคลังจังหวัดตรัง
http://www.klangtrang.go.th
แนะนำองค์กร ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง งบการเงินจังหวัด ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดตรัง และข่าวประชาสัมพันธ์


8. สำนักงานคลังจังหวัดตราด
http://www.ktrat.org
เป็นเว็บของสำนักงานคลังจังหวัดตราด มีประวัติขององค์กร วิสัยทัศน์ บทบาทและภารกิจต่างๆ


9. สำนักงานคลังจังหวัดตาก
http://klang.cgd.go.th/tak
ข้อมูลประวัติ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร แผนงานโครงการ ผลงานประจำปี


10. สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
http://klang.cgd.go.th/nsn
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


11. สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
http://klang.cgd.go.th/nwt
ข้อมูลภาระหน้าที่ บทบาท วัตถุประสงค์ ข่าวสาร เอกสารรายงานต่างๆ บุคลากร แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


12. สำนักงานคลังจังหวัดน่าน
http://klang.cgd.go.th/nan
ข้อมูลความเป็นมาของโครงการ ภารกิจหลัก กฎและระเบียบ หนังสือเวียน การจัดทำฐานข้อมูล ข้อมูล GFMIS


13. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
http://geocities.com/cgdbr
เสนอข้อมูลสถิติ งบประมาณของจังหวัด การเงินการคลังจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงนโยบาย วิสัยทัศน์


14. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
http://klang.cgd.go.th/pttn
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน หน้าที่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ข้อมูลแนะนำจังหวัดปทุมธานี


15. สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
http://klang.cgd.go.th/ptn
ข้อมูลสำนักงาน การแบ่งส่วนงาน บุคลากร หน้าที่และความรับผิดชอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


16. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
http://klang.cgd.go.th/pyd
ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จังหวัด โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ แผนงาน นโยบาย


17. สำนักงานคลังจังหวัดพังงา
http://klang.cgd.go.th/pna
ข้อมูลประวัติ ผู้บรหาร วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์ โครงสร้าง กระดานถามตอบปัญหา ข่าวประชาสัมพันธ์


18. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
http://klang.cgd.go.th/pct
ทำเนียบผู้บริการ บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว และข้อมูลเกียวกับการรักษาสุขภาพ


19. สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
http://klang.cgd.go.th/plk
ข้อมูลแนะนำสำนักงาน วิสัยทัศน์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ผลงาน แผนงานนโยบาย


20. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์
http://klang.cgd.go.th/pbn
ข้อมูลบุคลากร รายได้นำส่งคลัง รายได้เปรียบเทียบ ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน งบประจำ หนังสือเวียน


21. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://klang.cgd.go.th/msn
ข้อมูลองค์กร ข้อมูลทั่วไป สถานที่ติดต่อ ผังองค์กร ทำเนียบข้าราชการ วิสัยทัศน์และภารกิจ


22. สำนักงานคลังจังหวัดยะลา
http://www.geocities.com/cgd_yala/index.html
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคลังจังหวัดยะลา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทำเนียบผู้บริหาร โครงสร้างการทำงาน


23. สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
http://klang.cgd.go.th/ryg
ข้อมูลบุคลากร หน้าที่รับผิดชอบ สถิติการคลัง สถิติการฝาก-ถอน ของธนาคารพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์


24. สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
http://www.rayong.go.th/Publication1.htm
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง บุคลากร คำขวัญ หน้าที่รับผิดชอบ สถิติการคลัง


25. สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี
http://klang.cgd.go.th/rbr
ข้อมูลองค์กร ประวัติ ผังองค์กร บุคลากร หน้าที่ ข้อมูลสถิติ และข่าวประชาสัมพันธ์


26. สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
http://www.klungssk.com
ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัด ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000


27. สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
http://klang.cgd.go.th/skn
ข้อมูลเก่ยวกับสำนักงาน บุคลากร โครงสร้างการบริหารงาน รายงานกสารเบิกจ่าย สระจากงาน CFO


28. สำนักงานคลังจังหวัดสตูล
http://klang.cgd.go.th/stn
ข้อมูลประวัติ บุคลากร กฏหมาย ระเบียบการคลัง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ


29. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม
http://klang.cgd.go.th/skm
ข้อมูลประวัติสำนักงานคลังผังองค์กรทำเนียบข้าราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลสถิติ


30. สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
http://klang.cgd.go.th/sri
ข้อมูลโครงสร้างองค์กร รายงานภาวะการคลัง ภาวะเศรษฐกิจ ข้อมูลงบประมาณจังหวัด


31. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
http://klang.cgd.go.th/sti
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร โครงสร้าง บทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ ข้อมูลจังหวัดสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยว


32. สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://www.geocities.com/klang_surat
สถานที่ตั้ง บทบาทหน้าที่ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตร การเงินการคลัง


33. สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย
http://klang.cgd.go.th/nki
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย ผังองค์กรภารกิจรับผิดชอบ การมอบอำนาจ ข้อมูลสถิติ ภารกิจ


34. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
http://klang.cgd.go.th/udn
ข้อมูลองค์กร ประวัติ ผังองค์กร ข้อมูลสถิติ รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


35. สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
http://klang.cgd.go.th/utt
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน ประวัติ วิสัยทัศน์ ภาระกิจ บุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบ ข่าวประชาสัมพันธ์


36. สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
http://klang.cgd.go.th/uti
ข้อมูลองค์กร ประวัติ บุคลากร วิสัยทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง เทศกาลประเพณี


37. สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
http://klang.cgd.go.th/ubn
ข้อมูลโครงสร้างองค์กร สาระน่ารู้ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการคลัง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่