รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : สำนักงานเทศบาล มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 471 รายการ
121. เทศบาลตำบลบางเสาธง
http://www.bangsaothong.com
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลประวัติความเป็นมา


122. เทศบาลตำบลบางใหญ่
http://www.bangyai.net
ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ที่4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140


123. เทศบาลตำบลบ้านกรูด
http://www.bankrut.org
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศบาล ข้อมูลจังหวัด ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานต่าง ๆ


124. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
http://www.tambonbanklang.com
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลของเทศบาลฯ ข่าวสาร บทความ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


125. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.bankang.com
แนะนำองค์กรเทศบาล เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน


126. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน
http://www.banchiewlarn.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


127. เทศบาลตำบลบ้านตาก
http://www.tessabanbantak.com
ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63120


128. เทศบาลตำบลบ้านทราย
http://www.bansaimunicipal.com
ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


129. เทศบาลตำบลบ้านนา
http://www.banna.org
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล หน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ภาพกิจกรรม และข่าวสารประชาสัมพันธ์


130. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
http://www.bannaprue.com
ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศสอบราคา เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ตำบลบ้านนาปรือ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี


131. เทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน
http://www.geocities.com/banpean99
ประวัติความเป็นของเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน วัตถุประสงค์ผลงานของเทศบาล รายชื่อผู้บริหาร


132. เทศบาลตำบลบ้านไผ่
http://www.banphaicity.com/
เทศบาลตำบลบ้านไผ่ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลคำขวัญ อำเภอบ้านไผ่ วิสัยทัศน์


133. เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง
http://www.banpae.com
ข้อมูลของ เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง ประวัติเมืองระยอง อำนาจหน้าที่ของเทศบาล นโยบายการบริหาร


134. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
http://www.banpetphukhieo.com
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


135. เทศบาลตำบลบ้านแพรก
http://www.banprak.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้ธยาานแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


136. เทศบาลตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
http://www.banleuk.com
ให้ข้อมูลของเทศบาลตำบลบ้านเลือก รายนามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ดครงสร้างพื้นฐาน สินค้า OTOP


137. เทศบาลตำบลบ้านสวน
http://www.bansuanlocal.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


138. เทศบาลตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
http://www.bansuancity.com
เสนอข่าวสารกิจกรรมงานเทศบาลและกิจกรรมในชุมชน งานบริการการจัดอบรม แนะนำสภาเทศบาล


139. เทศบาลตำบลเบตง จังหวัดยะลา
http://www.betongtown.com
ข้อมูลเทศบาลตำบลเบตง จังหวัดยะลา ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร


140. เทศบาลตำบลประโคนชัย
http://www.prakonchaicity.com
ตั้งอยู่เลขที่339 ถนนโชคชัย-เดชอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140


141. เทศบาลตำบลปริก
http://www.tonprik.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


142. เทศบาลตำบลปลายพระยา
http://www.plaiphraya.com
ตั้งอยู่ที่ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160


143. เทศบาลตำบลปากคาด
http://www.pakkhat.com
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 157 หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย


144. เทศบาลตำบลปากช่อง
http://www.pakchongcity.go.th
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หน่วยงานของเทศบาล


145. เทศบาลตำบลปากน้ำ
http://www.paknumranong.com
ตั้งอยู่เลขที่ 170/110 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


146. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
http://www.pnp.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์


147. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
http://www.youprompt.com
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


148. เทศบาลตำบลปากพะยูน
http://www.pakpayooncity.org
ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประชากร


149. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
http://www.patunnakure.org
ตั้งอยู่เลขที่111 หมู่ที่ 4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150


150. เทศบาลตำบลป่าบอน
http://www.paborn.com
แนะนำข้อมูลเกี่ยว เทศบาลตำบลป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้านนโยบายหน่วยงานในสังกัด โครงสร้างองค์กร


151. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
http://www.panomrungonline.th.gs
ตั้งอยู่ที่ถนนสายโชคชัยเดชอุดม-เขาพนมรุ้ง ตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดบุรีรัมย์


152. เทศบาลตำบลพระยืน
http://www.kkp.kku.ac.th/prayuen
รวมข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา สินค้าโอท็อป แหล่งท่องเที่ยว และข่าวประชาสัมพันธ์ของตำบลพระยืน


153. เทศบาลตำบลพระเหลา
http://www.prahlou.com
เว็บไซต์แนะนำเทศบาลตำบลพระเหลา จังหวัดอำนาจเจริญ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง


154. เทศบาลตำบลพระอินทราชา
http://www.pra-intaracha.com
ตั้งอยู่ภายในบริเวณตลาดสดนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


155. เทศบาลตำบลพังลา
http://www.pangla.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 97, 99, 101 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


156. เทศบาลตำบลพิชัย
http://www.pichai.org
ข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรมการปฏิบัติงาน ถาม-ตอบ และข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลพิชัย


157. เทศบาลตำบลภูผาม่าน
http://tbphupha.org
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


158. เทศบาลตำบลภูเรือ
http://www.tessabanphurua.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160


159. เทศบาลตำบลม่วงน้อย
http://www.moungnoi.com
ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลม่วงน้อย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในหน่วยงาน โครงสร้าง


160. เทศบาลตำบลเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.muangkaen.org
แนะนำเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของเทศบาลตำบลเมืองแกน


161. เทศบาลตำบลเมืองเดช
http://www.citydet.com
ตั้งอยู่เลขที่345 ถนนสถลมาร์ค หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี 34160


162. เทศบาลตำบลแม่ขรี
http://www.maekree.com
ตั้งอยู่เลขที่ 375/1 หมู่ 1 ถนนแม่ขรี-โล๊ะจังกระ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


163. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
http://www.maekhachan.com
ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ 1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


164. เทศบาลตำบลแม่คำ
http://www.maekhammuc.com
ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 10 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110


165. เทศบาลตำบลแม่จะเรา
http://www.maecharaomunic.com
ตั้งอยู่เลขที่26 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140


166. เทศบาลตำบลแม่ริม
http://www.tessabanmaerim.com
ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนแม่ริม-สันทราย หมู่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


167. เทศบาลตำบลแม่แรง
http://www.maerang.com
เทศบาลตำบลแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตำบลแม่แรงประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นคนยอง


168. เทศบาลตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
http://www.tessabanmaesuai.com
เทศบาลตำบลแม่สรวย อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้


169. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
http://www.maesariang.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110


170. เทศบาลตำบลแม่สาย
http://www.maesai.go.th
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดตาก ประวัติเทศบาลแม่สาย ภารกิจ สมาชิกสภาเทศบาล


171. เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
http://www.maesai.go.th/
ประวัติความเป็นมา ภาระกิจ สมาชิกสภาเทศบาล การบริหารจัดการ สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง ข้อมูลโครงสร้าง


172. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
http://www.theyang.go.th
เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แนะนำสำนักงาน ประวัติ โครงสร้าง


173. เทศบาลตำบลย่านดินแดง
http://www.yandindangmunic.org
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลย่านดินแดง บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน สภาพทั่วไป นโบยาย โครงสร้าง


174. เทศบาลตำบลย่านตาขาว
http://www.yantakaocity.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอข้อมูลของเทศบาล โครงการต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว


175. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
http://www.tedsabanronphiboon.org/
ข้อมูลวิสัยทัศน์ในการพัฒนา สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม


176. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.ronpibooncity.go.th
บอกประวัติความเป็นมา สภาพและข้อมูลพื้นฐาน โครงการประจำปี โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหาร ภาพกิจกรรม


177. เทศบาลตำบลระแงง
http://www.rnglocal.com
ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110


178. เทศบาลตำบลราชคราม
http://www.radchakram.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


179. เทศบาลตำบลริมปิง
http://www.rimpinglocal.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนสายริมปิง–ป่าเหว ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


180. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว
http://www.ladbuakhao.org
ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


181. เทศบาลตำบลลานกระบือ
http://www.lankrabue.go.th
เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


182. เทศบาลตำบลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.lansakacity.go.th
ตั้งอยู่ที่ถนนกะโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230


183. เทศบาลตำบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.lukkae.go.th
ประวัติความเป็นมา ตราประจำเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล เทศบาลตำบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี


184. เทศบาลตำบลวงฆ้อง
http://www.wongkong.go.th
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไป


185. เทศบาลตำบลวังเจ้า จังหวัดตาก
http://www.tessbanwangchao.org
แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเทศบาลการบริการประชาชน เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมในชุมชน


186. เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
http://www.wangthong.go.th
เทศบาลตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บริการเรื่องทะเบียนราษฎร การขออนุญาตก่อสร้าง บริการชำระภาษี


187. เทศบาลตำบลวังไผ่
http://www.wangpaicity.com
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลวังไผ่ จังหวัดชุมพร ประชากร ที่ตั้ง และข่าวประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูล


188. เทศบาลตำบลวัฒนานคร
http://www.wattanacity.net
ตั้งอยู่เลขที่ 32/7 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


189. เทศบาลตำบลวานรนิวาส
http://www.wanonniwas.org
ตั้งอยู่เลขที่536 หมู่4 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


190. เทศบาลตำบลวิหารแดง
http://www.wihandang.com
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


191. เทศบาลตำบลเวียงคุก
http://www.viengkuk.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงคุก อำเภเมือง จังหวัดหนองคาย 43000


192. เทศบาลตำบลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
http://www.wiangchai.com
ตั้งอยู่บนถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210


193. เทศบาลตำบลเวียงฝาง
http://www.wiangfang.go.th
ข้อมูลทั่วไป แผนที่แสดงอาณาเขต วิสัยทัศน์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์


194. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
http://www.wiangphrao.go.th
ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190


195. เทศบาลตำบลเวียงสระ
http://www.wiangsramunic.org
ประวัติความเป็นมา นโยบาย สภาพทั่วไป สำนักงาน หน่วยงาน โครงสร้างองค์กร และข่าวสารประชาสัมพันธ์


196. เทศบาลตำบลเวียงสา
http://www.wiangsamunicipality.com
ตั้งอยู่เลขที่ 636 หมู่ที่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


197. เทศบาลตำบลแวง
http://www.tessabanwang.org
ตั้งอยู่ถนนกำเนิดเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110


198. เทศบาลตำบลแวงใหญ่
http://www.waengyaimuni.com
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ถนนชนบท-กุดรู ตำบลแวงใหญ่ อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40330


199. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี
http://www.sridonpai.org
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การปกครอบส่วนท้องถิ่น


200. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศเมืองลับแล
http://www.e-nu.com
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศเมืองลับแล ตั้งอยู่เลขที่ 859 ถนนเขาน้ำตก ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


201. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
http://www.sriratt.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


202. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
http://thisisongkram.page.tl/
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองช่าง ผลงานกองช่าง กองคลัง ผลงานกองคลัง สำนักปลัด ผลงานสำนักปลัด กองการศึกษา


203. เทศบาลตำบลศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
http://www.srmunic.com
ตั้งอยู่เลขที่ 185/2 หมู่ที่ 1 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120


204. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จังหวัดนครราชสีมา
http://www.sanchaopo.go.th
แนะนำเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ


205. เทศบาลตำบลสทิงพระ
http://www.sathingpra.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190


206. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต
http://www.sanamchai.com
ตั้งอยู่ที่อาคารที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต ชั้น 2 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


207. เทศบาลตำบลสบบง
http://www.sobbong.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลสบบง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


208. เทศบาลตำบลสบปราบ
http://www.sobprabcity.com
ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


209. เทศบาลตำบลสมเด็จ
http://www.somdet-muni.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46150


210. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
http://www.sabayoicity.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


211. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
http://www.sansaimunicipality.org
ตั้งอยู่ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของเทศบาล


212. เทศบาลตำบลสันป่าตอง
http://www.sanpatong.org
ตั้งอยู่เลขที่675 ถนนอ้อมอำเภอ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120


213. เทศบาลตำบลสำนักขาม
http://www.sumnakkham.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนกาญจวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


214. เทศบาลตำบลสำโรงใต้
http://www.sumrongtaicity.com
บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสำโรงใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการศึกษา


215. เทศบาลตำบลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
http://www.singhanakorn.com
หน้าที่บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การลงทุน


216. เทศบาลตำบลสุนทรภู่
http://www.sunthornphu.net
ตั้งอยู่ที่ถนนเพ-แกลง-กร่ำ หมู่ที่1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190


217. เทศบาลตำบลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
http://www.tassabansaohai.com
ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี


218. เทศบาลตำบลหนองกราด
http://www.nongkradcity.thcity.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210


219. เทศบาลตำบลหนองกราด
http://www.nongkradcity.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210


220. เทศบาลตำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.nongkhao.com
ข้อมูลประวัติ โครงสร้างการบริหาร คณะทำงาน นโยบายในการพัฒนา และประกาศต่าง ๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว


221. เทศบาลตำบลหนองแดง
http://www.nongdeang.com
ตั้งอยู่เลขที่167/1 ถนนน่าน-แม่จริม หมู่ที 8 ตำบลหนองแดง อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน


222. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.nongthongpattanamu.net
เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงรายละเอียดการทำงานของเทศบาล


223. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
http://www.raweacity.com
ข้อมูล ประวัติ ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ถนนเทศบาล 4 อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


224. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
http://www.nongpakhrang.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000


225. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
http://www.nongpailomcity.com
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา บอกที่ตั้ง กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล บริการ นโยบาย และแผนที่


226. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่
http://www.nongmuangkai.th.gs
ตั้งอยู่ที่ ถนนขุนม่วงไข่ขจร ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170


227. เทศบาลตำบลหนองสำโรง
http://www.nongsamrong.org
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี แนะนำผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร แผนพัฒนา


228. เทศบาลตำบลหนองแสง
http://www.nsw-mu.com
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง ถนนสมารักษ์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120


229. เทศบาลตำบลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
http://www.nonghan.org
แนะนเทศบาลกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


230. เทศบาลตำบลหนองอ้อโนนหวาย
http://www.nongor-nonwai.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหวาย อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41220


231. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
http://www.naphalan.org
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี


232. เทศบาลตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.dk-design.netfirms.com
ข้อมูลเทศบาลตำบลหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรี โครงสร้างองค์กร นโยบายคณะเทศมนตรี


233. เทศบาลตำบลหลักเมือง
http://www.luxmuang.go.th
ตั้งอยู่ที่ถนนพงสวาย-บางป่า หมู่ที่9 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000


234. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
http://www.kaokum.net
ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


235. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
http://www.huaiphung-muni.net
แสดงโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ นโยบาย ภาพกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง


236. เทศบาลตำบลห้วยยอด
http://www.huaiyodcity.com
ข้อมูลท้องถิ่น ข่าวสาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลห้วยยอด


237. เทศบาลตำบลหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.geocities.com/vn2004oil/
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โครงสร้างการบริหารงาน


238. เทศบาลตำบลหัวดง
http://www.huadong.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


239. เทศบาลตำบลหัวเวียง
http://www.hauwiang.com
บริการให้ข้อมูลงานทะเบียน และวิธีการติดต่อราชการ แนะนำสถานทีท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหัวเวียง


240. เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
http://www.hangdong-mu.com
ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


หน้าที่ 1 2 3 4

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่