รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : สำนักงานเทศบาล มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 471 รายการ
241. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
http://www.hangnamsakron.com
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท


242. เทศบาลตำบลแหลมฉบัง
http://www.lcb.in.th
ข้อมูลทั่วไป สภาเทศบาล คณะผู้บริหาร งานและโครงการ โครงการสำคัญ งบประมาณ ประชากร ภาพกิจกรรม


243. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
http://www.tessabanomyai.go.th
ให้บริการข่าวสารข้อมูลของการบริหารงานเทศบาล นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครปฐม


244. เทศบาลตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
http://www.angsilacity.com
เว็บไซด์แนะนำหน่วยงายทศบาล โครงสร้าง สภาพทั่วไปและการปกครองของเทศบาลอ่างศิลา แนะสถานที่ท่องเที่ยว


245. เทศบาลตำบลอาจสามารถ
http://www.atsamatlocal.org
ตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดไปรษณีย์ 45160


246. เทศบาลตำบลอุ้มผาง
http://www.umphang.org
ตั้งอยู่เลขที่3 ถนนสุขุมวัฒนะ หมู่ที่1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก


247. เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
http://www.umongcity.com
ตั้งอยู่ที่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


248. เทศบาลตำบลเอราวัณ
http://www.arawan.org
ตั้งอยู่ที่ตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71000


249. เทศบาลเทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดขอนแก่น
http://www.konsarn.org
ประวัติเทศบาลตำบลคอนสาร ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไป เทศบาลเทศบาลตำบลคอนสาร


250. เทศบาลนครขอนแก่น
http://www.kkmuni.go.th
แสดงประวัติเทศบาล ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร สำนัก/กอง วารสาร และรายงานการประชุม


251. เทศบาลนครขอนแก่น
http://www.kkmuni.org
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น


252. เทศบาลนครเชียงราย
http://www.crcity.org
ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000


253. เทศบาลนครตรัง
http://www.trangcity.go.th
แนะนำหน่วยงานสำนักงานเทศบาลนครตรัง การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลเทศบาลนครตรัง ประวัติการก่อตั้ง


254. เทศบาลนครนครปฐม
http://www.nkpcity.com
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เสนอนโยบายด้านต่าง ๆ ที่ตั้ง-อาณาเขตการปกครองของเทศบาลนครปฐม


255. เทศบาลนครนครราชสีมา
http://koratcity.net
แนะนำประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครราชสีมา กฎหมายเทศบาล แผนปฏิบัติการ LA21


256. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
http://www.nakhoncity.org
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชหน่วยงาน ด้านการปกครองท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน สภาพภูมิศาสตร์


257. เทศบาลนครนครศรีอยุธยา
http://www.ayutthayacity.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000


258. เทศบาลนครนครสวรรค์
http://www.nsm.go.th
สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ หน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่น ประวัติเทศบาล อำนาจหน้าที่


259. เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
http://www.nakornnont.com
ประวัติเทศบาลนนทบุรี ข้อมูลเทศบาลนครนนทบุรี แผนผังการบริหารเทศบาล รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล


260. เทศบาลนครพิษณุโลก
http://www.phsmun.go.th
ข้อมูลประวัติของเทศบาล แนะนำคณะผู้บริหาร นโยบาย ฯลฯ พร้อมข้อมูลท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก


261. เทศบาลนครยะลา
http://www.yalacity.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองยะลา นโยบาย วิสัยทัศน์ การบริหารงาน บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยว ผลงาน


262. เทศบาลนครราชสีมา
http://www.koratcity.net
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครราชสีมา ประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร งานบริการเทศบาล ข่าวภายในจังหวัด


263. เทศบาลนครสงขลา
http://www.songkhlamun.org
เทศบาลนครสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


264. เทศบาลนครสมุทรปราการ
http://www.samutprakancity.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


265. เทศบาลนครสมุทรสาคร
http://www.nakornsakhon.org
ตั้งอยู่เลขที่ 920/186 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ถนนสุคนธวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


266. เทศบาลนครหาดใหญ่
http://www.hatyaicity.go.th
แนะนำเทศบาลนครหาดใหญ่ การบริหาร โครงการที่สำคัญในหาดใหญ่ ข่าวเทศบาล ข่าวสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์


267. เทศบาลนครอุดรธานี
http://www.udoncity.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอข้อมูลของเทศชบาล โครงการต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม


268. เทศบาลบ่อตรุ
http://www.bortru.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


269. เทศบาลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
http://www.paknamlamsinghamunicipal.go.th
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


270. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
http://www.ktb.go.th
เผยแพร่ ข้อมูลประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในพื้นที่ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยงที่น่าสนใจ


271. เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง
http://www.kantang.go.th
เว็บไซต์แนะนำเมืองกันตัง จังหวัดตรัง หน่วยงานและหน้าที่ของเทศบาลเมือง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


272. เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง
http://www.tessabankantang.com
มีหน้าที่ดูแลแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานกฎหมาย งานเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล


273. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
http://www.muangkan.org
แนะนำหน่วยงานราชการ รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ข่าวการประกวดราคา


274. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
http://www.kalasin-mu.org
ประวัติเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แนะนำหัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล คณะผู้บริหาร งานบริการ หน่วยงานในสังกัด


275. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
http://kpp.inet.co.th/~kppmu
แนะนำประวัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน โครงการต่างๆ สำหรับการพัฒนาเทศบาล


276. เทศบาลเมืองขลุง
http://www.geocities.com/khlungtown/
ประวัติเทศบาลเมืองขลุง หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองขลุง และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว


277. เทศบาลเมืองคลองหลวง
http://www.khlongluang.net
ข้อมูลทั่วไป ข่าวสาร ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


278. เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี
http://www.khukhot.com
ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 18 ซอยลำลูกกา 21 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130


279. เทศบาลเมืองจันทบุรี
http://www.chanmunic.net
ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


280. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
http://tessabanmuang.padriew.com
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนจุลละนันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


281. เทศบาลเมืองชะอำ
http://www.cha-amcity.com
รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลเมืองชะอำ ประวัติ อาณาเขต ข้อมูลประชากร แผนที่ โครงสร้างการบริหาร


282. เทศบาลเมืองชัยนาท
http://www.chainatcity.com
ตั้งอยู่เลขที่ 51/36 ถนนวงศ์โต อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000


283. เทศบาลเมืองชัยภูมิ
http://www.chaiyaphumcity.go.th
ข้อมูลประวัติเทศบาล บุคลากร หน่วยงานเทศบาล ประวัติเมืองชัยภูมิ แหล่งท่องเที่ยว เทศกาล งานประเพณี


284. เทศบาลเมืองชุมแพ
http://www.chumpae.org
ตั้งอยู่ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130


285. เทศบาลเมืองตราด
http://www.tratcity.go.th
เทศบาลเมืองตราด ปกครองพื้นที่ 2.52 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในเขตเทศบาลครอบคลุม 2 ตำบล


286. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.trpcity.go.th
แนะนำหน่วยงาน สาระน่ารู้ ข่าวสารประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลงานต่างๆของเทศบาล


287. เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.tungsong.com
แนะนำเทศบาลเมืองทุ่งสง การบริหาร โครงการที่สำคัญ ข่าวเทศบาล ข่าวโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของทุ่งสง


288. เทศบาลเมืองนครนายก
http://www.nayokcity.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองนครนายก ประชากร ที่ตั้ง และข่าวประชาสัมพันธ์ พรบ.ต่าง ๆ ภาพกิจกรรม


289. เทศบาลเมืองนาสาร
http://www.nasancity.com
ตั้งอยู่เลขที่46/2 ถนนเทศบาล2 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี


290. เทศบาลเมืองบัวใหญ่
http://www.buayaicity.go.th
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบัวใหญ่


291. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ กองการประปา
http://www.buayaicity.net/prapa
ข้อมูล วิสัยทัศน์ หน่วยงานกองการประปา บุคลากร และแบบฟอร์มบริการประชาชน


292. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
http://www.buathongcity.go.th
ตั้งอยู่ในอาณาเขตอำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีระยะห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 15 กิโลเมตร


293. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
http://www.tesabalmuangbanpong.thaigov.net
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


294. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
http://www.banprucity.go.th
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ข้อมูลทั่วไป คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล โครงสร้างองค์กร


295. เทศบาลเมืองบ้านสวน
http://www.bansuan.go.th
เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


296. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
http://www.prachuapcity.cjb.net
ประวัติเมืองประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล อำนาจหน้าที่ของเทศบาล นโยบายในการบริหารงาน


297. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
http://www.prachincity.org
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลฯ การบริการประชาชน กิจกรรม โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อร้องทุกข์ สินค้าชุมชน


298. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
http://www.prachincity.org/
ข้อมูลทั่วไป หน้าที่เทศบาล วิสัยทัศน์ โครงสร้างองค์กร สภาพทั่วไป คณะเทศมนตรี และข่าวสารประชาสัมพันธ์


299. เทศบาลเมืองปากพนัง
http://www.pakphanang.in.th
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติความเป็นมา ตราประจำเทศบาล การเดินทาง


300. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
http://www.padangbezar.go.th
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่เลขที่ 1/160 ถนนป้อม1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


301. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
http://www.padangbezarcity.go.th
ตั้งอยู่เลขที่1/160 ถนนป้อม 1 หมู่ที่ 2 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


302. เทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ต
http://www.patongmunicipality.org
ประชาสัมพันธ์ข่าวคราว งาน กิจกรรมต่างๆ ของเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตและประวัติความเป็นมาที่สำคัญ


303. เทศบาลเมืองพนัสนิคม
http://www.phanatmuni.go.th
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ผลงานและข่าวสารประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยว และข่าวารการประกวดราคา


304. เทศบาลเมืองพนัสนิคม
http://www.viewthai.com/phanatmuni
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แนะนำบุคคลากรของเทศบาล


305. เทศบาลเมืองพระประแดง
http://www.phrapradaeng.org
ข้อมูลเทศบาลเมืองพระประแดง ข้อมูลประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายรามัญ


306. เทศบาลเมืองพะเยา
http://www.tasabanphayao.com
ตั้งอยู่เลขที่58 ถนนฟากกว๊าน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


307. เทศบาลเมืองพังงา
http://www.phangngacity.go.th/
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองพังงา ความเป็นมา สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล นโยบายผู้บริหาร


308. เทศบาลเมืองพัทลุง
http://www.phatthalungcity.com
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน ทำเนียบผู้บริหาร นโยบายการบริหาร แนะนำหน่วยงานในสังกัด กิจกรรมต่าง ๆ


309. เทศบาลเมืองพิจิตร
http://www.pichitmuni.com
แนะนำความเป็นมาของเทศบาลเมืองพิจิตร ที่ตั้งและอาณาเขต โครงสร้างและการบริหาร คณะผู้บริหาร


310. เทศบาลเมืองพิจิตร
http://www.phichitmuni.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000


311. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.phibunmangsahan.go.th
ตั้งอยู่ที่ ถนนพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


312. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
http://www.nakornban.com
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลฯ การบริการประชาชน ปฏิทินข่าว ติดต่อร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ประเพณี


313. เทศบาลเมืองภูเก็ต
http://www.phuketcity.go.th
ประวัติ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลเมืองภูเก็ต การบริหารงาน ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย


314. เทศบาลเมืองมหาสารคาม
http://www.mahasarakhamcity.org
แสดงข้อมูลทั่วไป โครงสร้าง บุคลากร ประมวลภาพ กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของของ เทศบาลเมืองมหาสารคาม


315. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
http://www.maptaphutonline.com
คลุมพื้นที่ 5 ตำบล คือ ตำบลมาบตาพุด ห้วยโป่ง มาบข่าบางส่วน ทับมาบางส่วน เนินพระบางส่วน และเกาะสะเก็ด


316. เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
http://www.maptaphutcity.com
ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความชุ่มชื่นร่มเย็นแก่ท้องถิ่นสถานที่ชายทะเล


317. เทศบาลเมืองเมืองพล
http://www.muangphon.go.th
แนะนำเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลเพื่อบริการประชาชน ข่าวประชาสัมพันธ์


318. เทศบาลเมืองยโสธร
http://www.yasocity.com
ประวัติเทศบาลเมืองยโสธร ทำเนียบนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สถานที่-ประเพณีที่สำคัญ และข่าว


319. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
http://www.roietmunicipal.go.th/
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


320. เทศบาลเมืองระนอง
http://www.muangranong.com
เทศบาลเมืองระนองตั้งอยู่ในเขตตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


321. เทศบาลเมืองรังสิต
http://www.rangsit.org/
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองรังสิต นโยบายการบริหาร อำนาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหาร


322. เทศบาลเมืองลำพูน
http://www.lamphuncity.th.org
เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ.2479


323. เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
http://www.lamphuncity.com
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประวัติการจัดตั้ง โครงสร้างและการบริหารงาน คณะผู้บริหาร


324. เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.warincity.com
ข้อมูลเทศบาล กิจกรรม โครงการ คำร้องทั่วไป โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ข่าวการประกวดราคา สอบราคา


325. เทศบาลเมืองศรีราชา
http://www.srirachamunicipality.com
ตั้งอยู่ที่ถนนเจิมจอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


326. เทศบาลเมืองสตูล
http://www.stm.go.th
เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 41/1 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


327. เทศบาลเมืองสระบุรี
http://www.muangpriew.org
ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


328. เทศบาลเมืองสะเดา
http://www.sadaocity.go.th
ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


329. เทศบาลเมืองสุรินทร์
http://www.geocities.com/tbsurin
ประวัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ วิสัยทัศน์ ผลงาน คณะผู้บริหาร(สภา-คณะเทศมนตรี) รายชื่อเจ้าหน้าที่


330. เทศบาลเมืองหนองคาย
http://www.nongkhaimuni.com
ตั้งอยู่เลขที252 ถนนประจักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000


331. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
http://www.tessabannb.com/
ข้อมูลของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สภาพทั่วไปของเทศบาล


332. เทศบาลเมืองหัวหิน
http://www.huahin.go.th
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนะนำหน่วยงาน


333. เทศบาลเมืองอ่างทอง
http://www.angthongcity.go.th
ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร การปกครอง บทบาทหน้าที่ ฝากเรื่อง ร้องทุกข์ เสนอแนะ


334. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.tessabanuttaradit.com
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000


335. เทศบาลเมืองอุทัยธานี
http://www.uthaicity.org
ข้อมูลเมืองอุทัยธานี ทั้งด้านประวัติ ที่ตั้ง สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลประชาสัมพันธ์


336. เทศบาลเวียงเชียงของ
http://www.tedsabanck.com
เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์งานเทศบาล ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


337. ศาลาว่าการเมืองพัทยา
http://www.pattaya.go.th
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ประกาศราชการ ข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง ของเมืองพัทยา


338. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
http://www.thaitessaban.com
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ข้อมูลองค์กรปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง


339. สำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต
http://www.phuketmunicipality.th.edu
บริการการศึกษา ข่าวสาร งานกิจกรรมการศึกษา โครงการฝึกอบรมต่างๆ ของสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต


340. สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง
http://www.lp52005.com
บริการด้านระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็คทรินิคส์ (E - DOCUMENT) สำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง


341. สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.)
http://www.jst.or.th
ข้อมูล ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำ


342. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
http://www.nakhonnayoklocal.com
ให้บริการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก


343. สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพญาเม็งราย
http://www.boonaum.com
ส่งเสริมกิจการท้องถิ่น หนังสือราชการประจำเดือน ข้อมูลท้องถิ่น


344. สำนักงานเทศบาลตำบลกลาง
http://www.kkp.kku.ac.th/website/klang
ประวัติเทศบาล ตราสัญลักษณ์ อำนาจหน้าที่ โครงการ ผู้บริหาร และข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลกลาง


345. สำนักงานเทศบาลตำบลกลาง
http://www.thai.to/tesabanklang
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน โครงสร้าง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลกลาง


346. สำนักงานเทศบาลตำบลกลางดง
http://www.klangdongcity.net
ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


347. สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง
http://www.kampaengmu.com
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ


348. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
http://www.khudchum.com
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเทศบาล


349. สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว
http://www.kohyaocity.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนกาลัญกุล หมู่ 1 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160


350. สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
http://www.krokphra.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ ถนนสุขาภิบาล 3 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170


351. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวง
http://www.khaowong.go.th
แนะนำสำนักงาน ประวัติ สภาพทั่วไป โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหาร บุคลากร สินค้า OTOP และประมวลภาพกิจรรม


352. สำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน
http://www.knmunic.com
เว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


353. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองไผ่
http://www.klongpaicity.com
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


354. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ
http://www.klongwanmun.com
เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่น ข่าวสาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ


355. สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแห
http://www.klonghae.org
เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน ภาระกิจ


356. สำนักงานเทศบาลตำบลควนเนียง
http://www.khuanniang.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 666 ถ.รัฐภูมิ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา


357. สำนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง
http://www.tessabankhowang.com
สถานที่ตั้ง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน


358. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
http://www.khamkhuankaeo.com
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการบริหารงานหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล


359. สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า
http://www.khamtakla.com
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล บทบาทหน้าที่การบริการประชาชน


360. สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพระ
http://www.kpm.go.th
แนะนำเทศบาล คณะผู้บริหาร โครงสร้างพนักงาน อำนาจหน้าที่ และข้อมูลสินค้า OTOP ของตำบลโคกพระ


หน้าที่ 1 2 3 4

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่