รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : องค์การบริหารส่วนตำบล มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 1007 รายการ
1. in-ted
http://www.in-ted.com
รับจัดทำเว็บให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ


2. pb19cvp7aj
http://w865730.a1085677.com/580378.html
yfyquq37 [URL=http://www.589784.com/833990.html] hsbhpve6z9ub9m6l [/URL] awt800tffx


3. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://www.gslpa.th.gs/
บริการแวดวงการปกครองท้องถิ่นไทยของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ


4. กลุ่มพนักงานส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนครพนม
http://www.abtnkp.com
เว็บไซต์ของกลุ่มพนักงานส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนครพนม แสดงกิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ อบต.


5. กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
http://www.thailocalgroup.com
รวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ สร้างพลังในการพัฒนา ข่าวชมชน ข่าวท้องถิ่น รวมข่าวพัฒนาท้องถิ่น


6. กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
http://school.obec.go.th/tambol/
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเป็นแหล่งสำหรับให้พนักงานข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ


7. ความเคลื่อนไหวในการสอบพนักงานส่วนตำบล
http://www2.se-ed.net/mr_panuwat
จัดทำขึ้นมาเพื่อเสนอความเคลื่อนไหวในการสอบพนักงานส่วนตำบล อบต ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


8. เครือข่ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
http://www.wikro-localthailand.com
ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110


9. ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย
http://www.plocalloei.com
ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย ประวัติชมรมฯ ระเบียบชมรม กิจกรรมของชมรม


10. ชมรมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองนครราชสีมา
http://www.pkorat.com/
ข้อมูลทั่วไปในโคราช แผนที่โคราช ข้อมูล อบต.ในโคราช และความรู้เกี่ยวกับ อบต.มีความเป็นมาอย่างไร


11. ฐานข้อมูลงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร
http://www.geocities.com/sanphanet_socialdev
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ฐานความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


12. ตำบลเกาะยอและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ จ.สงขลา
http://www.kohyor.com
ข้อมูลทั่วไปของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ แจ้งข่าวสารของตำบลเกาะยอ แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


13. ตำบลดอทเน็ต
http://www.tambol.net
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นครเชียงใหม่ นครหาดใหญ่


14. ท้องถิ่นดอทคอม
http://www.tongthin.com
รวมเว็บไซต์เกี่ยวกับเทศบาลและ อบต. ของไทย ข่าวการโยกย้าย สับเปลี่ยนงาน ประกวดราคา จัดชื้อ


15. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
http://www.maelanoi.go.th
ทำการเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120


16. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
http://www.tambon.net
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน และ โครงการ LIFE/UNDP


17. สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
http://www.samaphun.com
ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา


18. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
http://www.khaochakan.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


19. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
http://www.phothong.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160


20. องค์กรบริหารส่วนตำบลวังไทร
http://www.ubtwangsai.com
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร


21. องค์การบริการส่วนตำบลนาดี
http://www.dansainadee.com
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริการส่วนตำบลนาดี บุคลากร กิจกรรม และประวัติความเป็นมาของตำบล แหล่งท่องเที่ยว


22. องค์การบริการส่วนตำบลบ่อหลวง
http://www.boalaung.org
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


23. องค์การบริการส่วนตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
http://www.abt-bangpakong.com
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 16 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130


24. องค์การบริการส่วนตำบลมะเริง
http://www.koratmrg.com
นำเสนอข่าวสารข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง นครราชสีมารวมไปถึงโครงสร้างองค์กร และมีกระดานข่าว


25. องค์การบริการส่วนตำบลรัตภูมิ
http://www.rattaphoom.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา


26. องค์การบริการส่วนตำบลหนองกรด
http://www.nongkrod.th.gs
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ของ องค์การบริการส่วนตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


27. องค์การบริการส่วนตำบลหนองจะบก
http://www.nongjabok.go.th
แนะนำองค์กร นโยบาย การบริหาร สถานที่สำคัญ ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองจะบก อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา


28. องค์การบริหารงานส่วนตำบลจุมพล
http://www.tambon-jumpon.com
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย


29. องค์การบริหารงานส่วนตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
http://www.tambon-hauylua.com
องค์การบริหารงานส่วนตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ข้อมูลประวัติหน่วยงาน ข้อมูลทั่วไป


30. องค์การบริหารตำบลซับสมบูรณ์
http://www.subsombun.th.gs
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130


31. องค์การบริหารตำบลโพตลาดแก้ว
http://www.potaradkhew.com
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


32. องค์การบริหารส่วตำบลบ้านในดง
http://www.bannaidong.com
เป็น web ที่มีรายละเอียดครบถ้วน ดีไซน์ไม่ซ้ำใคร ลูกเล่นน่าสนใจ


33. องค์การบริหารส่วตำบลปึกเตียน
http://www.puktien.org
เป็น web ที่มีรายละเอียดครบถ้วน และมีดีไซน์สวยงาม อ่านง่าย ลูกเล่นน่าสนใจ


34. องค์การบริหารส่วนควนพัง
http://www.khuanpang.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.suphan.org/
ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000


36. องค์การบริหารส่วนตําบลโคกคราม
http://www.kokkram.com
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150


37. องค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว
http://www.donkaew.org
ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


38. องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ
http://www.doilor.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


39. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแม
http://www.banmae.org
ตั้งอยู่เลขที่ 229/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120


40. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์
http://www.bansahakorn.org
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 127/1 หมู่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130


41. องค์การบริหารส่วนตําบลภูปอ
http://www.phupor.com
ข้อมูล ข่าว ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลภูปอ ตําบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000


42. องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองแหง
http://www.muanghaeng.com
ตั้งอยู่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลทั่วไป และข่าวกิจกรรมของตำบล


43. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ข่า
http://www.maekalocal.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนโชตนา ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


44. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นะ
http://www.mae-na.org
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


45. องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาน้อย
http://www.maelanoi.org
ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ลาน้อย ตําบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120


46. องค์การบริหารส่วนตำบล
http://www.orbortor.net
รวมเนื้อหาสาระ ผลงาน สินค้าผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย


47. องค์การบริหารส่วนตำบล ตากูก จังหวัดสุรินทร์
http://www.takook.com
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


48. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา
http://www.kamalacity.org
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โครงการและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


49. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
http://www.krachang.go.th
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160


50. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
http://www.krachang.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110


51. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน
http://www.kradian.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130


52. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
http://www.kratumlom.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่99 หมู่ที่ 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220


53. องค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่
http://www.krabinoy.org
เเนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลกระบี่น้อย เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประวัติความเป็นมา สภาพทั่วไป


54. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
http://www.krapho.com
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


55. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
http://www.krasom.org
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130


56. องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
http://www.klai.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160


57. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
http://www.obtkached.com
ตั้งอยู่เลขที่ 5/4 หมู่ 1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100


58. องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน
http://www.khatunlocal.com
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมประเพณี ข้อมูลท้องที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว


59. องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.kapang.org
ตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310


60. องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
http://www.karhaw.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ 4 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160


61. องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
http://www.karaked.go.th
ข้อมูล ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190


62. องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ จังหวัดนราธิวาส
http://www.abtkawat.com/
ตั้งอยู่หมู่ที 5 บ้านบาโงฮูมอ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


63. องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน
http://www.kumpuan.com
ตั้งอยู่เลขที่ 48/1หมู่ 4 ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง


64. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.kampangsao.go.th
บอกประวัติความเป็นมา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนโครงการประจำปี โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหาร


65. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร
http://www.kppobt.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


66. องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
http://www.kamlaon.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


67. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง
http://www.kudkoung.com
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


68. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
http://www.kudnamsai.com
ตั้งอยู่เลขที่187 หมู่1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


69. องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
http://c.1asphost.com/kutsakon
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130


70. องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
http://www.kurah.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


71. องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน จังหวัดยโสธร
http://www.tambolkhujan.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่105 หมู่ที่8 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110


72. องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
http://www.tkc2007.com
ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 3 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


73. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
http://www.abtkohkred.org
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


74. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
http://www.phuket-kohkeaw.th.org
ตั้งอยู่เลขที่ 1/20 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


75. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
http://www.kohkhan.go.th
ข้อมูล ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180


76. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคา
http://www.kokhasub.com/
ข้อมูลทั่วไปขององค์การ การคมนาคม สาธารณูปโภค ข้อมูลการเมือง การบริหาร ข้อมูลกลุ่ม ชุมชน


77. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
http://www.thaiinfonet.com/user/tambonkohchang
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170


78. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล
http://www.khaotal.com
ตั้งอยู่เลขที่ 166 หมู่ 2 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130


79. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเพชร
http://www.kohpet.go.th
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170


80. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน
http://www.kohrean.org
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000


81. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่
http://www.kohlantanoi.org
ข้อมูล รายงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา


82. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
http://www.kohsriborya.org
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ระยะทางจากอำเภอเหนือคลองประมาณ 27 กิโลเมตร


83. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้า
http://www.kohsaba.go.th
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหัวสวน ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150


84. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
http://www.kohsukornadmin.com
แนะนำองค์กร เรื่องราวในท้องถิ่นข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ


85. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย
http://www.tambon-kohwai.com
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


86. องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
http://www.kaelocal.com
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อบต. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


87. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
http://www.kaengkrachan.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


88. องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
http://www.krokpra.com
ข้อมูลทั่วไป นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น วิสัยทัศน์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น


89. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก
http://www.khanabnak.org
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


90. องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
http://www.khuangpao.org
ตั้งอยู่เลขที่ 309 หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลชข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


91. องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่
http://www.khandaiyai.go.th
อบต.ขั้นไดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ อบต. แผนที่ตำบลขั้นไดใหญ่ แผนที่หมู่บ้านตำบลขั้นไดใหญ่ หน่วยงานในพื้นที่ตำบลขั้นไดใหญ่ หน่วยงานระดับจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดยโสธร สภาอบต.ขั้นไดใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นไดใหญ่ ปลัดอบต.ขั้นไดใหญ่


92. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
http://www.khamtao.go.th
แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บุคลากร การบริหาร


93. องค์การบริหารส่วนตำบลขามดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม
http://www.donwan.go.th
ข้อมูล ข่าวสาร ส่วนราชการสำคัญ ข้อมูลหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม


94. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่
http://www.keeleklocal.com
ตั้งอยู่เลขที่363 ถนนเชียงใหม่- ฝาง หมู่ที่3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180


95. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
http://members.thai.net/khoonshong/index.htm
ตั้งอยู่เลขที่ 232 หมู่ 3 ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 22160


96. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
http://www.khoontadwai.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหลาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


97. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
http://www.khoontadwai.com
ตั้งอยู่เลขที่22/2 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


98. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
http://www.khuntale.go.th
เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ ของตำบลขุนทะเล


99. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
http://www.ktl.th.gs
ตั้งอยู่เลขที่ 2 / 16 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100


100. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์
http://www.ckunpituk.org
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


101. องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์
http://www.geocities.com/kwao_sinnarin
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


102. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
http://members.thai.net/khaokob/
ข้อมูลด้านการบริหาร-ปกครอง นโยบายและแนวทาง สภา อบต. นายก อบต.และคณะผู้บริหาร


103. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช
http://www.khoakaew.org
รวมเรื่องราวประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ข่าวและกิจกรรม


104. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
http://www.khaokhaow.com
ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


105. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่
http://www.khaokram.com
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง และการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่


106. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
http://www.geocities.com/jam93130
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ตัวอย่างเอกสาร


107. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
http://www.kaodang.go.th
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


108. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม
http://www.kaotoom.com
ตั้งอยู่หมู่ที่3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160


109. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
http://www.kownoy.org
ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลเขาน้อย กิ่งอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น


110. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.khaonoi.go.th
ตั้งอยู่ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120


111. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
http://www.khaopu.go.th
ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ถนนควนขนุน-เขาปู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190


112. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม จังหวัดกระบี่
http://www.khopanom.org
บอกประวัติความเป็นมา สภาพและข้อมูลพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร รายนามคณะผู้บริหาร


113. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
http://www.kaopra.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 111/2 บ้านนาลึก หมู่ 3 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


114. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดสงขลา
http://www.khaopra.com
ตั้งอยู่เลขที่111/2 หมู่ที่3 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180


115. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท
http://www.khaophrabat.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


116. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร
http://www.khopangkai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร อำเภอเหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช


117. องค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ
http://www.khaomeekeat.com
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


118. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
http://www.khaoya.go.th
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง


119. องค์การบริหารส่วนตำบลเขารูปช้าง
http://www.krc.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 3 ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000


120. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.khaoro.org
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 84 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่