รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 67 รายการ
1. โครงการกองทุนหมู่บ้านราบอ
http://www.geocities.com/raborfund
สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก)


2. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.geocities.com/dopakan
อำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน .ให้บริการประชาชนแบบบูรณาการและการบริหารพัฒนาการปกครองท้องที่


3. ศูนย์ข้อมูลกลางสั่งซื้อสั่งจ้างผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
http://www.cdd.go.th/DCOP/www/default.asp
มีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุน สั่งจ้างหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน และให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มสตรี


4. ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 จังหวัดลำปาง
http://www.cdd5.com
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 จังหวัดลำปาง


5. ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 6
http://www.cddcenter06.com
ข้อมูลเกี่ยวกับ ศพช.เขต 6 จังหวัดในความรับผิดชอบ หน่วยงานภายในกรมฯ งานพัฒนาชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์


6. ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7
http://www.cddcenter07.com
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 กรมการพัฒนาชุมชน ตำบลเขาใหญ่ อำภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


7. ศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองปราจีนบุรี
http://www.prachinhealthylife.net
ศูนย์กลางจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกพืชด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในจังหวัดปราจีนบุรี


8. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
http://www.anuphas.co.th/phuket
บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธืในองค์กร และข้อมูลภายในจังหวัด ข่าวการประกวดราคา รวมลิงค์หน่วยงาน


9. สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอช้างกลาง
http://www.changklang.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220


10. สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอนบพิตำ
http://www.nobpitam.nakhoncdp.go.th
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอนบพิตำ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160


11. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
http://cddweb.cdd.go.th/krabi
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ กระทรวงมหาดไทย


12. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
http://cddweb.cdd.go.th/kalasin
ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลจปฐ เครื่อข่ายพัฒนาชุมชน


13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
http://cddweb.cdd.go.th/khonkaen
โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลเกี่ยวโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ข้อมูล จปฐ เครือข่ายพัฒนาชุมชน


14. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
http://cddweb.cdd.go.th/chanthaburi
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานพัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพชุมชน


15. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
http://cddweb.cdd.go.th/chachoengsao
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่การบริหารงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
http://cddweb.cdd.go.th/chonburi
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ


17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
http://cddweb.cdd.go.th/chainat
มีประวัติ บุคลากร โครงสร้างองค์กร แนวทางการทำงาน องค์กรชุมชนและเครือข่าย


18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
http://cddweb.cdd.go.th/trat
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ


19. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
http://www.geocities.com/nayok_cdpro
มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด


20. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
http://cddweb.cdd.go.th/nakhonphanom
สถานที่ตั้ง ศาลากลางชั้น 5 ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม48000


21. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.nakhoncdp.go.th
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


22. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
http://cddweb.cdd.go.th/nan
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่การบริหารงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


23. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
http://cddweb.cdd.go.th/buriram
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนรู้ของชุมชน สถานที่ตั้งหน่วยงาน


24. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประทุมธานี
http://www.cddphathumthanee.com
ข้อมูล ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ สภาพเศรษฐกิจ สภาพทั่วไปของชุมชน


25. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
http://cddweb.cdd.go.th/prachin
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ


26. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
http://cddweb.cdd.go.th/phayao
สถานที่ตั้งอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา


27. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
http://cddweb.cdd.go.th/phichit
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่การบริหารงาน ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


28. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
http://cddweb.cdd.go.th/phitsanulok
ข้อมูล ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก


29. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
http://www.cddphet.com
ข้อมูล ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี


30. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.cddpb01.com
ข้อมูลหน่วยงานภายใน สรุปฐานข้อมูล บริการข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดเพชรบูรณ์


31. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
http://cddweb.cdd.go.th/phetchabun
สถานที่ตั้ง ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 แสดงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมพัฒนาชุมชน


32. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
http://cddweb.cdd.go.th/phrae
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่การบริหารงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน


33. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
http://cddweb.cdd.go.th/mahasarakham
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สินค้า OTOP โครงสร้างและบทบาทหน้าที่หน่วยงาน กองทุนหมู่บ้าน ข่าวสาร


34. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
http://www.geocities.com/cddyaso
ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000


35. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
http://www.geocities.com/cdd_ranongprovince
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ


36. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
http://cddweb.cdd.go.th/rayong
ข้อมูล ข่าวสารและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง


37. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
http://cddweb.cdd.go.th/lopburi
เวปไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี มีข้อมูลของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน


38. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
http://cddweb.cdd.go.th/lampang
สถานที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง


39. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
http://cddweb.cdd.go.th/lamphun
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานพัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพชุมชน


40. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
http://cddweb.cdd.go.th/loei
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดเลย โครงการ OTOP จังหวัดเลย โครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน


41. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
http://cddweb.cdd.go.th/sisaket
ข้อมูลเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน


42. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
http://cddweb.cdd.go.th/sakon
ข้อมูลการพัฒนาและส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัมนาจังหวัด โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน


43. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
http://cddweb.cdd.go.th/samutsongkhram
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม


44. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
http://cddweb.cdd.go.th/saraburi
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำ


45. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
http://cddweb.cdd.go.th/surin
ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์ การบริหารงานบุคลากร แผนการส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน


46. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
http://cddweb.cdd.go.th/nongkhai
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน สินค้า OTOP โครงสร้างการบริหารงาน โครงการ SML


47. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
http://cddweb.cdd.go.th/nongbua
สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ถนนหนองบัวลำภู-เลย นภ 39000


48. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
http://cddweb.cdd.go.th/uttaradit
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าที่การบริหารงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน


49. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
http://cddweb.cdd.go.th/ubon
ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาจังหวัด ข้อมูลจปฐ


50. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขนอม
http://www.khanom.nakhoncdp.go.th
ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210


51. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์
http://www.chulaporn.nakhoncdp.go.th
ข้อมูลประวัติ โครงสร้างองค์กร บุคคลากร ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และสิงค์ที่เกี่ยวข้อง


52. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง
http://www.chawang.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150


53. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
http://www.chalermprakieat.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ประวัติ และข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช


54. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล
http://cddweb.cdd.go.th/chaibadan
ผลงานของการแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาชุมชนของอำเภอชัยบาล จังหวัดลพบุรี ตลอดจนโครงการประจำปี


55. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่
http://www.chianyai.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190


56. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่
http://www.thungyai.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าว กิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240


57. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน
http://www.bangkhun.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000


58. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง
http://www.cipasang.th.gs
ตั้งอยู่ที่ ถนนลำพูน-ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน


59. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.geocities.com/cddpranom
ข้อมูลประวัติ โครงสร้างองค์กร บุคคลากร ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ และสิงค์ที่เกี่ยวข้อง


60. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี
http://www.phromkiri.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320


61. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.muang.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล วิสัยทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


62. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์
http://www.ronpiboon.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


63. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสกา
http://www.lansaka.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230


64. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่น
http://www.pagancyber.th.gs
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงแก่น การท่องเที่ยว สินค้าโอทอป


65. สำนักงานพัฒนาชุมชมจังหวัดเชียงใหม่
http://www.cddchiangmai.com/
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานพัฒนาชุมชน ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพชุมชน


66. สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอสิชล
http://www.sichon.nakhoncdp.go.th
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชมอำเภอสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120


67. สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
http://203.155.220.217/docd/index.htm
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการสนับสนุน และประสานกระบวนการทำงานด้านพัฒนาชุมชนลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่