รายการ / ดูดวง / เกมส์ / นักเขียน / ฟังเพลง / ข่าว / สารบัญเว็บ / งานสมัครงาน / หาเพื่อนแฟน / โหวตภาพ / บอร์ดสนทนา / บอร์ดซื้อขาย / Chat

 Iรวมเว็บไซต์Iติดต่อลงโฆษณาI  
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

การศึกษา
กิจกรรม-วันสำคัญ
กีฬา
ข่าว-สื่อ
ความรู้ข้อมูลสำคัญ
คอมพิวเตอร์
ชอปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธนาคารสถาบันการเงิน
ธุรกิจ
บันเทิงนันทนาการ
บุคคสังคมวัฒนธรรม
แพทย์-สุขภาพ
ยานยนต์
อสังหาริมทรัพย์ ฯ
อินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


หมวดย่อย : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 87 รายการ
1. กรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th
ข้อมูลสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประมาณการมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม


2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
http://www.dmcr.go.th/
ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา ผู้บริหาร โครงสร้าง อัตรากำลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่


3. กรมทรัพยากรธรณี
http://www.dmr.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับกรม หน่วยงานในกรมทรัพยากรธรณี ข้อมูลทรัพยากรธรณี โครงการต่าง ๆ กฎหมายและระเบียบ


4. กรมทรัพยากรน้ำ
http://www.dwr.go.th
ข้อมูลหน่วยงาน บทบาท นโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา


5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
http://www.dgr.go.th
ทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารทางด้านน้ำบาดาล ทั้งกฎหมาย แจ้งเบาะแสการขุดเจาะน้ำบาดาลอย่างผิดกฎหมาย


6. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
http://www.deqp.go.th
รวมแหล่งข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา พระราชบัญัติสิ่งแวดล้อม


7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบสืบค้นข้อมูลสื่อสิ่งแวดล้อม
http://media.deqp.go.th
ให้บริการค้นหาสื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


8. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://www.dnp.go.th/
ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สัตว์นานาพันธุ์ ป่า ต้นไม้ พรรณไม้ ดิน ไม้


9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
http://www.nationalpark.go.th/
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงานในสังกัด อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า


10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.monre.go.th
ข้อมูล ข่าวสาร ประวัติ โครงสร้าง การบริหาร พระราชบัญญัติ กฏกระทรวง และส่วนราชการ


11. กลุ่มงานวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า และเทคโนโลยีชีวภาพ
http://www.thaiforestgenetics.com
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า และเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ


12. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้
http://www.forest.go.th/audit/default.html
โครงสร้างและอัตรากำลัง หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้


13. กลุ่มวิจัยสัตว์ป่า
http://www.dnp.go.th/Wildlife/
กลุ่มวิจัยสัตว์ป่า ตั้งอยู่ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาแผงม้า
http://www.khaophaengmawft.com
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยของกระทิง โครงการอนุรักษ์กระทิง การปรับปรุงฟื้นฟูสภาพป่า


15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
http://www.huaikhakhaeng.net
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ การบริหารจัดการ ข้อมูลสัตว์ป่า กิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่า


16. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
http://www.dnp.go.th/chm/index.htm
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ โดย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช


17. โครงการจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้า
http://www.ewsthai.com
โครงการจัดทำระบบ early warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม


18. โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย
http://www.pws.go.th
ความเป็นมา โครงสร้างโครงการฯ สรุปความก้าวหน้า ตรวจความก้าวหน้า แบบฟอร์มและคู่มือ


19. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแบบบูรณาการฯ
http://www.thaiforestbiodiversity.com
ข้อมูลโครงการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแบบบูรณาการ


20. โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำบางปะกง
http://bangpakongeco.com
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของระบบนิเวศ ของสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง


21. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือฯ
http://www.re-kst.org
ข้อมูลทั่วไป การดำเนินกิจกรรม และบทสรุปแผนงานต่อเนื่องของโครงการ


22. โครงการอนุรักษ์กระทิงเขาแผงม้าจังหวัดนครราชสีมา
http://www.khaophaengmawft.com/
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกระทิงป่าของไทยที่อาศัยหากินตามธรรมชาติในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าเขาแผงม้า


23. ซีทีท่าจีนดอทคอม
http://www.ctthachin.com/
โครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส : กิจกรรมเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพ


24. ทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
http://www.water.go.th
ข้อมูลติดตามสถานการณ์น้ำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ฮอตไลน์ 1362 ศูนย์อำนวยการติดตาม


25. ผลต้นยางกับแมลง
http://www.dnp.go.th/dipins/index.htm
ให้ข้อมูลของต้นยางในเมืองไทย ความสัมพันธ์ของแมลงกับผลของลูกยาง


26. เมืองสีเขียว
http://www.greencity.mju.ac.th
โครงการนำร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่


27. ศูนย์การประสานงานและข้อมูล พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
http://www.pncenter.com
ให้ข้อมูล ประวัติการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษณ์พื้นที่ลุ่มน้ำ


28. ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
http://www.msds.pcd.go.th
ให้บริการสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ได้จากชื่อ สารเคมี (Chemical Name)


29. ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
http://www.parakij.co.th/page/homepage.aspx
รายงานข่าวน้ำ สถานการณ์ฝนประจำวัน ติดตามสถานการณ์น้ำ ข่าวเตือนภัย สถานการณ์น้ำปัจจุบัน


30. ศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ
http://www.parakij.co.th
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขภัยแล้ง


31. ศูนย์เฉพาะกิจโครงการแก้ไขการขาดแคลนวิกฤติน้ำภาคตะวันออก (ระยอง-ชลบุรี) ปี 2548
http://www.dgr.go.th/eastern/eastern_index.htm
ข้อมูลของศูนย์เฉพาะกิจโครงการแก้ไขการขาดแคลนวิกฤติน้ำภาคตะวันออก (ระยอง-ชลบุรี) ปี 2548


32. ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.gwrc7.com
แนะนำศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ แผนผังองค์กร แผนที่น้ำบาดาลในจังหวัด


33. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
http://psoc.mnre.go.th/MNRE
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป้าไม้


34. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา
http://www.geocities.com/forestfirecontrol13
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ แผนงานประจำปี การปฏิบัติงาน บุคลากร ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ข่าวประชาสัมพันธ์


35. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่
http://www.soonnuerfirecontrol.go.th
มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน


36. ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ
http://www.rid.go.th/water/
รายงานสถานการณ์น้ำ น้ำฝนและน้ำท่า แผนผังสภาพน้ำ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ระบบโทรมาตรและการพยากรณ์น้ำ


37. ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)
http://www.dnp.go.th/train%5Fphrae/
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) ตั้งอยู่ที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


38. ศูนย์เมขลา (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤติน้ำ)
http://mekhala.dwr.go.th/
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ข่าวน้ำรายสัปดาห์ สถานการณ์น้ำ รายงานสถานการณ์เร่งด่วน


39. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
http://www.mcrchumphon.com
หน่วยปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร


40. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
http://www.dmcr.go.th/uppercenter/index.htm
มีพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการบริเวณอ่าวไทยตอนในรูปตัว "ก"


41. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
http://www.geocities.com/ballmarine/
มีพื้นที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการบริเวณอ่าวไทยตอน ในรูปตัว "ก"


42. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ
http://www.geocities.com/yomcenter2003
ประวัติและความเป็นมาของการอนุรักษ์ พัฒนา และการจัดการต้นน้ำ


43. ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก
http://hydro-7.com
ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานน้ำฝน น้ำท่า รายวัน รายสัปดาห์ รายปี พร้อมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม


44. ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
http://www.hydro-1.net
จุดมุ่งหมายของศูนย์คือการสำรวจเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ


45. สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.maehongsonfirecontrol.go.th/
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านท่าโปงแตง ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000


46. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย
http://www.dnp.go.th/tln/index.htm
หน่วยประสานความร่วมมือของชุมชน และจัดกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำทะเล


47. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
http://www.dnp.go.th/TLN/
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย


48. ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้
http://www.forest.go.th/Ferd/ferdTHAI/division1.html
ส่วนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ ตั้งอยู่ที่ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


49. ส่วนวิเทศสัมพันธ์
http://www.dnp.go.th/foreign/
ส่วนวิทเศสัมพันธ์ สำนักแผนงานและสารสนเทศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


50. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
http://www.forest.pitlok.net
เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 11 (พิษณุโลก)


51. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
http://www2.se-ed.net/natural_krabi
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่


52. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
http://www.geocities.com/buriramnatural
หน่วยงานส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอและแนะนำโครงการดำเนินงานของหน่วยงานและ ข่าวสารประะชาสัมพันธ์


53. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
http://www.env.pitlok.net
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก


54. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
http://www.ranongpoc.net/rnre
เป็นหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะนำหน่วยงาน อำนาจหน้าที่การบริหาร


55. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
http://www.sri.cmu.ac.th/~lamphun_envi
เป็นหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


56. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม
http://www.pnreo58.mnre.go.th
ตั้งอยู่เลขที่ 324 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม


57. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10
http://www.water10.org
ตั้งอยู่เลขที่ 394 ถนนอำเภอ หมู่ที่4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


58. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.onep.go.th
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย


59. สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 และสถานจัดการอนุรักษ์พลังงาน มช.
http://www.energycm10.org
ระบบติดตามข้อมูลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ


60. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://om.mnre.go.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภารกิจและข่าวสารของรัฐมนตรี


61. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
http://www.reo01.com/reo/index.php
ตั้งอยู่อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโซตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


62. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ (สสภ.1 เชียงใหม่)
http://www.reo10.in.th/
แนะนำบุคลากร บทบาทหน้าที่ แผนการปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นฐานภาคเหนือตอนบน ปัญหาสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ


63. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา (สสภ.11 นครราชสีมา)
http://www.reo11.net
แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา ความเป็นมา ขอบข่ายความรับผิดชอบ แนะนำกลุ่มงาน


64. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี (สสภ.12 อุบลราชธานี)
http://www.reo12ubon.in.th
แนะนำสำนักงาน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม


65. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี (สสภ.14 สุราษฎร์ธานี)
http://www.reo14.go.th
แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี แผนจัดการสิ่งแวดล้อมภาค รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม


66. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต (สสภ.15 ภูเก็ต)
http://www.reo15.net
ตั้งยู่เลขที่ 59/29-30 ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


67. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
http://www.reo16.in.th
ให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม


68. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
http://www.env3.pitlok.net
เป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์


69. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)
http://reo03.mnre.go.th
เป็นหน่วยราชการส่วนกลาง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง


70. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์
http://www.nsru.ac.th/enweb
พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก นครสรรค์ และอุทัยธานี


71. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5
http://www.reo05monre.com
ตั้งอยู่เลขที่ 220-222 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000


72. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
http://www.geocities.com/mnre_reo6
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี มีพื้นที่ปฏิบัติงานจามพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม 6 จังหวัด


73. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
http://www.enc7.com
ตั้งอยู่ที่ ถนนสายคู่ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120


74. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรี
http://www.envwest.com
เสนอข้อมูลองค์กร การเคลื่อนไหวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ


75. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี (สสภ.8 ราชบุรี)
http://www.geocities.com/reo8rb46
แนะนำสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ


76. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
http://www.reo09.go.th/
ปฏิบัติงานตามพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม เลย


77. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (สสภ.9 อุดรธานี)
http://www.reo9ud.in.th
ปฏิบัติงานตามพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม เลย


78. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10
http://www.esanenvi.com
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร ภาระกิจหน้าที่ บทความทางด้านสิ่งแวดล้อม และข่าวประชาสัมพันธ์


79. สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
http://www.aqnis.pcd.go.th
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศ มลพิษจากสิ่งแวดล้อม เสียงและความสั่นสะเทือน ข้อมูลที่สำคัญภายในหน่วยงาน


80. สำนักชลประทานที่ 13
http://www.rid13.go.th
จัดสรรน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยตามแผนพัฒนาเมืองและชลประทานขนาดเล็ก


81. สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
http://www.prapathai.com
สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการและมาตรฐาน


82. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
http://www.dnp.go.th/fro
ข้อมูลนักวิจัยฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์พืช แมลงป่าไม้ จุลชีววิทยาป่าไม้


83. สำนักสำรวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ำบาดาล
http://www.geocities.com/wasan_chansang
เป็นองค์กรของรัฐ มีหน้าที่สำรวจ ศึกษา วิจัย แหล่งน้ำบาดาล เพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล


84. สำนักหอพรรณไม้
http://www.dnp.go.th/botany/
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอพรรณไม้ การศึกษาพันธุ์ไม้ในประเทศไทย ให้ความรู้ทางด้านพรรณไม้ ฐานข้อมูลพรรณไม้


85. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
http://www.dnp.go.th/watershed/
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำมีภาระกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ


86. หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ
http://www.tonnamphato.com
เป็นองค์กรที่มีแบบฉบับในการจัดการต้นน้ำ ด้วยวิถีให้คนอยู่กับป่าภายใต้โครงการ คนอยู่-ป่ายัง


87. หุ้นส่วน ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
http://www.tei.or.th/songkhlalake
แนะนำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชนลิงก์ Sponser

meesook.com
http://www.meesook.com/
รวมดูดวงมากที่สุดในประเทศไทย รวมดูดวงทุกรูปแบบ พร้อมความบันเทิง เกมส์ ดูดวง หางานราชการ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright@2003-2006 all right reserved by www.meesook.com
ติดต่อสอบถามโทร  
08-9860-8818 , 08-6928-9833 ติดต่อโฆษณา คลิกที่นี่